svasdssvasds

เช็กด่วน! ทช. รายงานเส้นทางที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมใน 13 จังหวัด

เช็กด่วน! ทช. รายงานเส้นทางที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมใน 13 จังหวัด

กรมทางหลวงชนบท รายงานเส้นทางสัญจรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ 13 จังหวัด สัญจรผ่านได้ 17 สายทาง และไม่สามารถสัญจรผ่านได้อีก 21 สายทาง ใน 9จังหวัด จะมีที่ไหนบ้างรีบเช็กเลย!

10 ต.ค.64 เวลา 08.30 น. กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยว่ามีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 13 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ขอนแก่น มหาสารคาม นครสวรรค์ พิษณุโลก และสุพรรณบุรี รวม 38 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 17 สายทาง

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เส้นทางที่ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 21 สายทาง แบ่งเป็น น้ำท่วมสูง 15 สายทาง (15 แห่ง) ทางขาด โครงสร้างทางชำรุด กัดเซาะ 6 สายทาง (6 แห่ง) รายละเอียดดังนี้

1. สายทาง นว.3102 แยก ทล.117 - บ้านเนิน อำเภอเก้าเลี้ยว และชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 8+300 - 11+100)

2. สายทาง ชย.3010 แยก ทล.205 - อ่างเก็บน้ำลำคันฉู อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ เส้นทางขาด (ช่วง กม. ที่ 2+600 - 2+800)

3. สายทาง ชย.024 สะพานข้ามแม่น้ำชี ท่านกโง่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ เส้นทางขาด (ช่วง กม. ที่ 1+800 - 3+800)

4. สายทาง ขก.026 สะพานข้ามห้วยน้ำชี อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น เส้นทางขาด (ช่วง กม. ที่ 2+300 - 5+700)

5. สายทาง สร.021 ถนนเชิงลาดสะพานมิตรภาพสระขุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 1+200 - 3+800)

6. สายทาง ขก.4008 แยก ทล. 2062 - บ้านเหล่านาดี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น น้ำท่วมสูง 75 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 42+800 - 44+100)

7. สายทาง ขก.1011 แยก ทล.2 - บ้านพระยืน อำเภอเมือง และพระยืน จังหวัดขอนแก่น เส้นทางขาด (ช่วง กม. ที่ 2+000 - 3+800)

8. สายทาง ขก.020 สะพานข้ามลำน้ำชี อำเภอโคกโพธิ์ไชย และแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น เส้นทางขาด (ช่วง กม. ที่ 0+500 - 5+400)

9. สายทาง ขก.3029 แยก ทล.229 - บ้านโนนสะอาด อำเภอชนบท และแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 12+000 - 15+320)

10. สายทาง ขก.3037 แยก ทล.229 - บ้านสำราญ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น น้ำท่วมสูง 65 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 3+200 - 5+100)

11. สายทาง ขก.1039 แยก ทล.2 - บ้านหนองไห อำเภอบ้านแฮด และมัจฉาคีรี จังหวัดขอนแก่น น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 10+200 - 14+250)

12. สายทาง ขก.3054 แยก ทล.229 - บ้านโพธิ์ไชย อำเภอมัจฉาคีรี และโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 5+870 - 16+600)

13. สายทาง มค.005 ถนนเชิงลาดสะพานลดาวัลย์ข้ามลำน้ำชี อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม น้ำท่วมสูง 100 เซนติเมตร

14. สายทาง มค.009 ถนนเชิงลาดสะพานบ้านคุยเชือก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม น้ำท่วมสูง 100 เซนติเมตร

15. สายทาง มค.3062 แยก ทล.208 - บ้านหนองผือ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม น้ำท่วมสูง 100 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 7+500 - 8+450)

16. สายทาง อย.019 สะพานข้ามแม่น้ำน้อย อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 0+000 - 0+050)

17. สายทาง อย.026 สะพานวัดอินทาราม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 59 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 0+000 - 0+100)

18. สายทาง อย.4055 แยก ทล.3267 - บ้านตาลเอน อำเภอมหาราช และบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 35 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 0+300 - 4+100)

19. สายทาง อท.2034 แยก ทล.32 - บ้านมหานาม อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง น้ำท่วมสูง

40 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 3+500 - 7+300)

20. สายทาง สห.5042 แยกทางหลวงชนบท สห.3008 - แยกทางหลวงชนบท สห.5043 อำเภอค่ายบางระจัน และท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 4+700 - 5+150)

21. สายทาง ลบ.1030 แยก ทล.1 - บ้านถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เส้นทางขาด (ช่วง กม. ที่ 11+600 - 11+650)

เช็กด่วน! ทช. รายงานเส้นทางที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมใน 13 จังหวัด

ทั้งนี้ ทช. เร่งดำเนินการปรับปรุงฟื้นฟูซ่อมแซมเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง ได้ดำเนินการติดตั้งสะพานเบลีย์ในสายทาง อน.4015 จังหวัดอุทัยธานี แล้วเสร็จ ให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรผ่านได้ชั่วคราว โดย ทช. ได้จัดชุดลาดตระเวน ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดย ทช. ขอให้ประชาชนโปรดระมัดระวังในการใช้เส้นทาง และโปรดสังเกตป้ายเตือน หากต้องการสอบถามเส้นทางหรือแจ้งเหตุ สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท โทร. 1146

เช็กด่วน! ทช. รายงานเส้นทางที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมใน 13 จังหวัด

เช็กด่วน! ทช. รายงานเส้นทางที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมใน 13 จังหวัด

เช็กด่วน! ทช. รายงานเส้นทางที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมใน 13 จังหวัด

เช็กด่วน! ทช. รายงานเส้นทางที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมใน 13 จังหวัด

เช็กด่วน! ทช. รายงานเส้นทางที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมใน 13 จังหวัด

เช็กด่วน! ทช. รายงานเส้นทางที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมใน 13 จังหวัด

related