การบินพลเรือน ปลดล็อกแอร์ไลน์ รับผู้โดยสารได้100 % เริ่มแล้ววันนี้

16 ต.ค. 2564 เวลา 3:53 น. 532

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)  ประกาศ ปลดล็อก ให้สายการบินขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ ได้ตามความจุของอากาศยานที่ใช้ในการทำการบินเที่ยวบินนั้น ๆ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 16 ต.ค.นี้ เป็นต้นไป

16 ต.ค.64 นายสุทธิพงษ์ คงพลู ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย(กพท.) ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการสนามบินและผู้ดำเนินการเดินอากาศในเส้นทางการบินภายในประเทศ ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร้สโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ฉบับที่ 7)

 

ตามที่ได้ออกประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการ สนามบินและผู้ดำเนินการเดินอากาศในเส้นทางการบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิต - 19) (ฉบับที่ 5) ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคมพ.ศ. 2564 และประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการสนามบินและผู้ดำเนินการเดินอากาศนเส้นทางการบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์

 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19 (ฉบับที่ 6) ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายนพ.ศ. 2564 นั้น โดยที่ได้มีข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 35) ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564

 

 กำหนดห้ามบุคคลใดในเขตพื้นที่ ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 23.00 น. ถึง 03.00 น.ของวันรุ่งขึ้น และการขนส่งสาธารณะสามารถรับขนได้เต็มความจุของยานพาหนะ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องปรับปรุงแนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการสนามบินและผู้ดำเนินการเดินอากาศในเส้นทางการบินภายในประเทศ ที่กำหนดไว้เติมให้สอดคล้องกับข้อกำหนดฉบับลำสุด สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจึงออกประกาศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กำหนดแนวปฏิบัติไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 4 (1) ของประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการสนามบินและผู้ดำเนินการเดินอากาศในเส้นทางการบินภายในประเทศ ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ฉบับที่ 5) ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการสนามบินและผู้ดำเนินการเดินอากาศในเส้นทางการบินภายในประเทศ ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ฉบับที่ 6) ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" (1) ให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศจำกัดการปฏิบัติการบินในระหว่างช่วงเวลาที่กำหนดไว้ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พศ. 2548 ฉบับล่าสุด
เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้โดยสารในการเดินทางระหว่างสนามบินและที่ พัก และสอดคล้องกับ การบริการขนส่งสาธารณะประเภทอื่นที่ดำเนินตามข้อกำหนดและข้อปฏิบัติเดียวกัน"

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 4 (2) ของประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการสนามบินและผู้ดำเนินการเดินอากาศในเส้นทางการบินภายในประเทศ ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ฉบับที่ 5) ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"(2) ให้มีจำนวนผู้โดยสารได้ตามความจุของอากาศยานที่ใช้ในการทำการบินเที่ยวบินนั้น ๆ และให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศพิจารณาการจัดที่ นั่งในห้องโดยสารอย่างเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด อันจะมีส่วนช่วยในการป้องกันควบคุมโรค"

ทั้งนี้ แต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕'๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะสิ้นสุดไปหรือมีประกาศอื่นใดเพิ่มเติม
การบินพลเรือน ปลดล็อกแอร์ไลน์ รับผู้โดยสารได้100 % เริ่มแล้ววันนี้

การบินพลเรือน ปลดล็อกแอร์ไลน์ รับผู้โดยสารได้100 % เริ่มแล้ววันนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ