เยียวยาเอสเอ็มอี ลงทะเบียนผ่านเว็บ ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th

20 ต.ค. 2564 เวลา 1:36 น. 8.9k

เยียวยาเอสเอ็มอี ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th เว็บไซต์สำหรับลงทะเบียนเยียวยาเอสเอ็มอี 3000 บาท นาน 3 เดือน มีเวลาให้นายจ้างนาน 1 เดือน

วันนี้ (20 ต.ค. 64) กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดให้นายจ้าง/สถานประกอบการ ทำการลงทะเบียนเยียวยาเอสเอ็มอี ผ่านทางเว็บไซต์ “ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th” เป็นเวลา 1 เดือนเท่านั้น ตั้งแต่ 20 ต.ค. - 20 พ.ย.64 

 หลังจากที่มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 อนุมัติมาตรการเยียวยาเอสเอ็มอี หรือโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs กรอบวงเงินจำนวน 37,521.6900 ล้านบาท ของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3 ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 

 พร้อมทั้งมอบหมายให้กรมการจัดหางาน กำหนดเงื่อนไขให้นายจ้างที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการต้องลงทะเบียนและจัดส่งข้อมูลผ่านระบบ e-Service รวมถึงประสานสำนักงานประกันสังคมในการเร่งประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างกลุ่มเป้าหมายทราบถึงขั้นตอนดังกล่าว และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือในการจัดส่งข้อมูลผ่านระบบ  e-Service เพื่อให้กรมการจัดหางาน สามารถจ่ายเงินอุดหนุนได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานตามข้อเสนอโครงการ รวมถึงจะช่วยส่งเสริมนโยบายการให้บริการภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

เยียวยาเอสเอ็มอี ลงทะเบียนผ่านเว็บ ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รัฐเร่งมาตรการการเงิน ช่วย SMEs ผู้มีรายได้น้อย จากผลกระทบโควิด-19 

• สมาคมผู้ค้าปลีก เสนอ 3 แผนใหญ่เพิ่มเติม ช่วยปั๊มหัวใจ SME ผละกระทบล็อกดาวน์

• เอกชนไม่รอช้า ! ถก ธปท. เปิดทางช่วย SME ใช้ยอดขายเข้าถึงแหล่งเงินทุน

วัตถุประสงค์การเยียวยาเอสเอ็มอี

 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในการส่งเสริมและรักษาการจ้างงาน ตลอดจนสร้างความแข็งแรงให้แก่สถานประกอบการขนาดเล็ก-กลาง จำนวน 394,621 แห่ง อุดหนุนค่าจ้างผู้ประกันตนสัญชาติไทยในธุรกิจ SMEs จำนวน  4,034,590 คน เป็นเงิน  36,311,310,000 บาท ส่งเสริมการจ้างงานใหม่ ในเดือนที่ 2 และ 3 สูงสุด 201,730 ราย เป็นเงิน 1,210,380,000 บาท

ช่องทางการลงทะเบียนเยียวยาเอสเอ็มอี

เว็บไซต์ “ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th” ตั้งแต่ 20 ต.ค. - 20 พ.ย.64 

เยียวยาเอสเอ็มอี ลงทะเบียนผ่านเว็บ ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th

 

เงื่อนไขผู้เข้าร่วมโครงการเยียวยาเอสเอ็มอี

เป็นนายจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม ( ฐานข้อมูลประกันสังคม ม.33 สถานะ Active) ที่มีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564

รัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่นายจ้างเพื่อรักษาการจ้างงานในอัตรา 3,000 บาทต่อลูกจ้างสัญชาติไทย 1 คนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ในเดือนพฤศจิกายน 2564 - มกราคม 2565 

นายจ้างจะต้องรักษาระดับการจ้างงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ในระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ หากไม่สามารถรักษาระดับการจ้างงานให้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนในเดือนนั้น  

กรณีนายจ้างมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นจากยอดการจ้างงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 จะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มตามจำนวนการจ้างงานจริงไม่เกินร้อยละ 5 

นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของแต่ละจังหวัดตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ