svasdssvasds

องค์ความรู้ “เกษตรอินทรีย์” ปรับสมดุลชีวิตคนผลิตอาหาร

องค์ความรู้ “เกษตรอินทรีย์” ปรับสมดุลชีวิตคนผลิตอาหาร

“สมาชิกสหกรณ์นิคมพร้าว จำกัด” ผู้ประสบความสำเร็จแนวคิด เกษตรอินทรีย์ ภายใต้การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์

องค์ความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน แต่การได้เข้าถึงองค์ความรู้ที่ว่า อาจไม่ใช่เรื่องง่าย  การรวมกลุ่มกันของเกษตรกรในรูปแบบสหกรณ์ เป็นอีกช่องทางแห่งการแสวงหาและแบ่งปันองค์ความรู้ทางการเกษตรที่เมื่อได้รู้และเข้าใจเรื่องต่างๆมากขึ้นช่องทางทำมาหากินก็เพิ่มขึ้น “องค์ความรู้ว่าด้วยเกษตรอินทรีย์”นี้ ได้มีการนำเสนอ ปฎิบัติและแบ่งปันกันไว้ที่“สมาชิกสหกรณ์นิคมพร้าว จำกัด” รูปแบบเกษตรอินทรีย์ที่ประสบความสำเร็จในทุกด้านอย่างน่าสนใจ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์

เป้าหมายเพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการผลิตที่มีมาตรฐานและปลอดภัย โดยปราศจากการใช้สารเคมี ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร ซึ่งจะช่วยขยายตลาดกลุ่มใหม่ให้แก่สมาชิกของสหกรณ์  โดยโครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ได้ริเริ่มขึ้นในปี 2560 ซึ่งทางสหกรณ์นิคมพร้าว จำกัด ถือเป็นสหกรณ์กลุ่มแรกที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ

ทั้งนี้การทำเกษตรอินทรีย์ของสมาชิกสหกรณ์นิคมพร้าว จำกัดได้เน้นการปลูกพืชในระบบปิด หรือการปลูกในโรงเรือน ซึ่งจะช่วยควบคุมปัจจัยแวดล้อมได้ดีกว่า ผลผลิตที่ได้จึงมีคุณภาพและปลอดภัย

กินรี วรรณศิริ สมาชิกสหกรณ์นิคมพร้าว จำกัด   เล่าว่า เดิมทำเกษตเชิงเดี่ยวคือสวนลำไย แต่ความชอบส่วนตัวอยากปลูกผักสลัดซึ่งก็ทำไม่ได้ดีนักเพราะขาดองค์ความรู้ ทำให้การปลูกผักแบบไม่มีโรงเรือนผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควร เพราะเมื่อฝนตกผักจะเน่า กระทั่งได้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์ ซึ่งสนับสนุนโรงเรือน ปุ๋ยอินทรีย์และที่สำคัญที่สุดคือองค์ความรู้ ที่จะนำมาแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ทำให้ได้ผลผลิตที่ดี ปลอดภัย และบางล็อตที่ได้ผลผลิตมากก็ประสานสหกรณ์ให้ช่วยหาตลาดให้ ซึ่งผลดีทีได้คือ สุขภาพที่ดีขึ้น และรายได้ที่เพิ่มขึ้น 

“เมื่อก่อนปลูกพืชเชิงเดี่ยว คือสวนลำไย แต่เป็นคนชอบกินผัก ก็ปลูกผัก แต่ปลูกนอกโรงเรือน ผักเน่า แดดแรงใบไหม้  สหกรณ์จึงมาสน้บสนุนโรงเรือน ปุ๋ยอินทรีย์ เกิดปัญหาก็นำองค์ความรู้มาให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆไปได้”

องค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ได้ชักนำให้เกษตรกรเข้าถึงช่องทางการหาพืชผักที่ปลอดภัยมาบริโภคเพราะช่องทางการหาซื้ออาหารแบบเดิมๆกำลังถูกตั้งคำถามถึงความปลอดภัยของพืชผักที่วางจำหน่ายอยู่โดยทั่วไปว่ามีน้อยเพียงใด

เกษตรอินทรีย์

ดลยา ครุธอาจ สมาชิกสหกรณ์นิคมพร้าว จำกัด จ.เชียงใหม่ เล่าว่า เมื่อก่อนไม่มีความรู้จึงซื้อผักจากที่ตลาดเพียงอย่างเดียวแต่เมื่อได้เข้าร่วมโครงการฯกับสหกรณ์นิคมแล้วก็มีความรู้เรื่องการเพาะปลูกและดูแลรักษาผักที่ปลูกมากขึ้น และที่สำคัญคือผลผลิตที่ได้มีความปลอดภัยทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้น เพราะกินผักดีสุขภาพก็ดีตามมา

องค์ความรู้และการจัดการองค์ความรู้ให้นำไปสู่การปฎิบัติเป็นความท้าทายของการทำงานให้ได้ผลตามเป้าหมายของโครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์

นรินทร์ศักดิ์ พนิตธรรมกุล ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์พร้าว จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า สหกรณ์จะเน้นการส่งเสริมเกษตรตรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ  สำหรับต้นน้ำคือการปรับวิธีคิดให้เกิดความเข้าใจการทำเกษตรอินทรีย์  ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนองค์ความรู้เรื่องดังกล่าวด้วย ต่อมาคือกลางน้ำจะส่งเสริมเรื่องบรรจุภัณฑ์ การเพิ่มมูลค่าสินค้า และปลายน้ำคือการเชื่อมโยงตลาดซึ่งได้นำการตลาดออนไลน์มาเสริมโอกาสให้เกษตรกรขายสินค้าได้มากขึ้น ได้ราคาดีขึ้น และอีกด้านคือบทบาทการเป็นผู้ผลิตอาหารที่ได้ส่งต่อผลขององค์ความรู้เกษตรอินทรย์ไปสู่ผู้บริโภคเพื่อการปรับสมดุลชีวิตร่วมกันทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค

related