svasdssvasds

“เกษตรอินทรีย์”ความปลอดภัย ส่งต่อจากไร่สู่โต๊ะอาหาร”

“เกษตรอินทรีย์”ความปลอดภัย ส่งต่อจากไร่สู่โต๊ะอาหาร”

สุขภาพที่แข็งแรง เริ่มต้นที่อาหารการกินที่ปลอดภัย การเกษตร คือ ต้นทางของการได้มาซึ่ง อาหารที่ปลอดภัย และมีคุณภาพ เพื่อนำมาซึ่งสุขภาพที่ดี เกษตรอินทรีย์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นวิถีเกษตรใหม่ที่จะนำมาซึ่งปลายทางของการมีสุขภาพดี

“อาหารปลอดภัย”คือต้นทางแห่งความห่างไกลจากโรคภัยต่างๆ และยังทำให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถใช้ร่างกายไปทำสิ่งที่ต้องการอื่นๆได้อีกมากมายตามที่ใจต้องการ  “การเกษตร”คือต้นทางแห่งการผลิตอาหารซึ่งอาหารปลอดภัยคือวิถีเกษตรใหม่ที่สอดคล้องกับนโยบายเกษตรอินทรีย์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำลังเร่งผลักดันเพื่อเป้าหมายนี้

นอกจากประโยชน์ด้านความปลอดภัยทางสุขภาพรร่างกายแล้ว กรมส่งเสริมสหกรณ์ยังเล็งเห็นถึงโอกาสทางการตลาดจากการทำเกษตรอินทรีย์ ซึ่งสอดคล้องกับเทรนด์รักสุขภาพของผู้บริโภค ที่หันมาใส่ใจในการเลือกรับประทานพืชผักที่ปลอดสารพิษ จึงได้ส่งเสริมให้เกษตรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จากการใช้สารเคมีในการปลูกและดูแลพืชผัก มาเป็นการใช้ปุ๋ยชีวภาพ ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค

เกษตรอินทรีย์

ที่สหกรณ์นิคมชะอำ จำกัด จังหวัดเพชรบุรี ได้นำแนวทางดังกล่าวมาปฏิบัติ ตั้งแต่ปี 2560 โดยมีการจัดอบรม ให้ความรู้การทำเกษตรอินทรีย์ ให้แก่สมาชิกฯ รวมถึงจัดหาแหล่งกระจายผลผลิต โดยมีการนำการตลาดออนไลน์มาใช้ เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้แก่สมาชิกได้

อัญชัน พ่วงทอง  สมาชิกสหกรณ์นิคมชะอำ จำกัด กล่าวว่า เดิมทีปลูกผักสลัด ผักกวางตุ้ง ผักคะน้า  ซึ่งก่อนหน้านี้ปลูกไว้กินเอง และแจกจ่ายเพื่อนบ้าน ญาติมิตร กระทั่งมารู้จักสหกรณ์ก็พบว่ามีการรับซื้อเพื่อนำผักที่ปลูกไปขายจึงเริ่มสนใจการปลูกผักอย่างจริงจัง แต่แทนที่จะใช้รูปแบบเดิม ทางสหกรณ์ได้ให้คำแนะนำการปลูกผักอินทรีย์โดยเริ่มตั้งแต่การแนะนำให้ทำโรงเรือนซึ่งมีการสนับสนุนเพื่อจัดหาโรงเรือนรวมถึงงบประมาณที่ต้องใช้ทำให้การเริ่มต้นทำผักอินทรีย์มีความเป็นไปได้และง่ายขึ้น 

นอกจากโรงเรือนแล้วก็มีการอบรมและทำความเข้าใจเรื่องการใช้ปัจจัยการผลิตได้แก่ ปุ๋ย  และดินที่ต้องมีการบำรุงรักษาเพื่อให้ผลผลิตออกมาดีทั้งคุณภาพและปริมาณ  จึงนำไปสู่การเรียนรู้การผสมดินและปุ๋ยอินทรีย์ที่จะทำให้ปลอดภัยทั้งตัวผู้ปลูกและผู้กิน เมื่อผลผลิตออกมาแล้วก็นำไปขายให้สหกรณ์เพื่อจำหน่ายต่อไป สิ่งที่ได้กลับมาคือรายได้ที่เพิ่มขึ้นและสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นจากการกินอาหารที่ดี 

“เริ่มรู้จักสหกรณ์ เลยนำผักที่ปลูกมาขายให้สหกรณ์ จากนั้นสหกรณ์ก็สนับสนุนปุ๋ย โรงเรือน มีการอบรมเกี่ยวกับดิน การผสมปุ๋ยอินทรีย์  ผลที่ได้คือดินไม่เสียคนกินก็ปลอดภัย แจกใครก็สบายใจ ได้กินผักปลอดภัยได้กินผักอินทรีย์”

สินค้าเกษตรอินทรีย์กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแต่การผลิตสินค้าอินทรีย์แม้ไม่ใช่เรื่องยากแต่ก็ไม่ง่าย ดังนั้น การสร้างสังคมเกษตรอินทรีย์ต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างเข้มแข็งขณะเดียวกัน การให้ความร่วมมืออย่างเข้าใจจากเกษตรกรก็เป็นสิ่งที่จำเป็น ซึ่งความยากง่ายของการทำงานในพื้นที่จริงเป็นประสบการณ์ใหม่ที่น่าสนใจ

สุธาทิพย์ สัจจมาศ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ชะอำ จ.เพชรบุรี เล่าว่า จากการที่ได้มีส่วนขับเคลื่อนนโยบายเกษตรอินทรีย์ ให้เกษตรกรในพื้นที่ซึ่งการทำเกษตรอินทรีย์มีหลักการสำคัญคือตัวเกษตรกรต้องมีใจรักและพร้อมปรับเปลี่ยน ทั้งการปรับพื้นที่ การปรับใช้วัตถุดิบการเกษตรจากปุ๋ยเคมีไปเป็นปุ๋ยอินทรีย์  สหกรณ์จึงจัดอบรมทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ พร้อมแนะนำให้เกษตรกรมีการจดบันทึกทำบัญชีเพื่อให้เห็นผลด้านค่าใช้จ่ายที่ชัดเจนว่าจากการทำเกษตรอินทรีย์ ปัจจุบันมีเกษตรกรร่วมโครงการแล้ว 50 ราย มีทั้งเพื่อการจำหน่ายด้วยการส่งผ่านสหกรณ์นิคมฯและยังมีเกษตรกรบางส่วนที่ผลิตเพื่อบริโภคเอง”

ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์จะแตกต่างกันแต่ผลที่ได้จากการทำเกษตรอินทรีย์คือการผลิตอาหารที่ปลอดภัยเป็นการส่งออกความปลอดภัยจากไร่สู่โต๊ะอาหารของผู้บริโภคทุกคน 

related