svasdssvasds

มาตรฐาน SHA คืออะไร ลงทะเบียน thailandsha.com ร้านไหนดื่มแอลกอฮอล์ได้

มาตรฐาน SHA คืออะไร ลงทะเบียน thailandsha.com ร้านไหนดื่มแอลกอฮอล์ได้

มาตรฐาน SHA ที่ผู้ประกอบการจะต้องเข้ารับการตรวจประเมินความเพื่อพร้อมสำหรับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ลงทะเบียนผ่าน thailandsha.com อย่างไร เพื่อให้เปิดประเทศ 1 พ.ย.นี้สามารถดื่มแอลกอฮอล์ได้

กรณีที่ทาง คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ได้มีมติในที่ประชุมิเห็นชอบประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 45) ในการเปิดให้บริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชน จึงขอให้ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มดำเนินการปรับปรุงสถานประกอบการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่  เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และเข้ารับการตรวจประเมินความพร้อมมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA รวมทั้งเคร่งครัดช่วงเวลาการให้บริการให้อยู่ภายในเวลา 21.00 น. ตามที่กำหนด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐาน SHA คืออะไร?

Safety & Health Administration หรือ (SHA) คือ แนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานภาคสมัครใจสำหรับผู้ประกอบการ หรือ ข้อกำหนดเบื้องต้นที่สถานประกอบการพึงมี เพื่อป้องกัน COVID-19 ซึ่งมาจากมาตรการด้านสาธารณสุขบวกกับมาตรฐานของสินค้าทางการท่องเที่ยว

โดยกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีการจัดทำสัญลักษณ์ SHA เพื่อรับรองคุณภาพของสถานประกอบการนั้น ๆ โดยผู้ประกอบการต้องยื่นเรื่องขอผ่านสมาคม เช่น สมาคมโรงแรม เมื่อได้รับสัญลักษณ์แล้ว ผู้ประกอบการจะถูกประเมินโดยผู้ใช้บริการผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน รวมถึงมีการสุ่มตรวจจากหน่วยงานภายใต้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นระยะอีกด้วย

หากผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มจะเข้ารับการตรวจประเมินความพร้อมมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA สามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ thailandsha.com หรือสามารอ่านคู่มือเพิ่มเติมได้ที่คู่มือการลงทะเบียน Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) และนอกจากนี้ผู้ประกอบการจะต้องเคร่งครัดช่วงเวลาการให้บริการให้อยู่ภายในเวลา 21.00 น. ตามที่กำหนด

มาตรฐาน SHA คืออะไร ลงทะเบียน thailandsha.com ร้านไหนดื่มแอลกอฮอล์ได้

 

นอกจากนี้ สถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA และ SHA+ ในกรุงเทพมหานคร ได้แก่

  • ภัตราคาร/ร้านอาหาร 1,350 ร้าน
  • โรงแรม/ที่พัก/โฮมสเตย์ 657 แห่ง
  • นันทนาการ/สถานที่ท่องเที่ยว 51
  • ยานพหานะ 319 รายการ
  • บริษัทนำเที่ยว 451 บริษัท
  • สุขภาพและความงาม 190 แห่ง
  • ห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า 88 แห่ง
  • กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว 9 รายการ
  • การจัดกิจกรรมประชุม/โรงละคร 70 แห่ง
  • ร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอื่นๆ 183 ร้าน

โดยรวมแล้วร้านที่ได้รับมาตรฐานทั้งหมดจำนวน 3,386 รายการ และยื่นขอ SHA+ จำนวน 324 รายการ ผ่านการประเมิน SHA+ จำนวน 198 รายการ

มาตรฐาน SHA คืออะไร ลงทะเบียน thailandsha.com ร้านไหนดื่มแอลกอฮอล์ได้

 

 

 

related