svasdssvasds

MEA บริการ "ผัด-ผ่อนชำระค่าไฟฟ้า" ผ่านช่องทางออนไลน์สะดวก รวดเร็ว

MEA บริการ "ผัด-ผ่อนชำระค่าไฟฟ้า" ผ่านช่องทางออนไลน์สะดวก รวดเร็ว

การไฟฟ้านครหลวง (MEA) บรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 เปิดบริการ "ผัด-ผ่อนชำระค่าไฟฟ้า" ผ่านช่องทางออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว

เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท (ยกเว้นไฟชั่วคราว หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ) สามารถลงทะเบียนผัด-ผ่อนชำระค่าไฟฟ้าผ่านระบบออนไลน์ ตามเงื่อนไขที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนด​ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

  1. ผู้ใช้ไฟฟ้า ลงทะเบียนขอผัด-ผ่อนชำระผ่าน https://eservice.mea.or.th/meaeservice/
  2. MEA พิจารณาข้อมูลของผู้ลงทะเบียน และแจ้งผลการอนุมัติกลับไปยังผู้ลงทะเบียน​ทาง​ SMS
  3. ผู้ลงทะเบียน กดยอมรับเงื่อนไขการชำระค่าไฟฟ้าตามที่ MEA กำหนด

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :

ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนจะต้องเตรียมอัปโหลดหลักฐานเอกสารแนบของผู้ผัด หรือผ่อนชำระ โดยแบ่งเป็น

กรณีบุคคลธรรมดา เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

กรณีนิติบุคคล

  • เตรียมสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 1 เดือน พร้อมประทับตราบริษัท
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามรับรอง
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
  • หนังสือมอบอำนาจ

นอกจากนี้ การขอผัด หรือผ่อนชำระค่าไฟฟ้านั้น ผู้ใช้ไฟฟ้ายังสามารถติดต่อการไฟฟ้านครหลวงเขตใกล้บ้านได้ ในวันและเวลาทำการ 07.30 - 15.00 น. โดยเตรียมใบแจ้งค่าไฟฟ้าและเอกสารประกอบการขอผ่อนชำระ​ติดต่อแผนกการเงิน​ การไฟฟ้านครหลวงเขตในพื้นที่

ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถชำระค่าไฟฟ้าใกล้บ้านที่ ศูนย์การค้า Lotus’s ร้าน 7-Eleven และ CenPay ได้แก่ Tops Supermarket Family Mart และCentral Food Hall ทุกสาขา หรือผ่านตัวแทนรับชำระทุกแห่ง รวมถึงช่องทาง e-Payment โดยหักผ่านบัตรเครดิต Mastercard หรือชำระออนไลน์ 24 ชม. ที่ MEA Smart Life Application และ เว็บไซต์ MEA e-Service : https://eservice.mea.or.th ง่าย ๆ แค่ไม่กี่คลิก

✔️MEA Smart Life ดาวน์โหลดฟรีได้ที่ https://onelink.to/measmartlife
✔️ เว็บไซต์ MEA e-Service : https://eservice.mea.or.th 

#ผ่อนค่าไฟไม่มีดอกเบี้ย
#ผ่อนชำระค่าไฟฟ้า
#ผัดชำระค่าไฟฟ้า
#ชำระค่าไฟฟ้าบางบิล
#MEAeService
#MEASMARTSERVICE
#MEAEASY
#MEASMARTLIFE
#MEA
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

related