MEA จัดอบรมการ"ตัดแต่งต้นไม้"อย่างถูกวิธี ยกระดับความมั่นคงระบบไฟฟ้า

14 พ.ย. 2563 เวลา 2:28 น. 3

MEA จัดอบรมการตัดแต่งต้นไม้อย่างถูกวิธี สร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม ยกระดับความมั่นคงระบบไฟฟ้า

MEA จัดอบรมการ"ตัดแต่งต้นไม้"อย่างถูกวิธี ยกระดับความมั่นคงระบบไฟฟ้า

นายชาญเวช ยุวชิต ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA พร้อมด้วย ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นางสาวช่อผกา วิริยานนท์ ผู้แทนเครือข่ายต้นไม้ในเมือง และ นางอรยา สูตะบุตร ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม Big Trees ร่วมเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การตัดแต่งต้นไม้อย่างถูกวิธี" ให้แก่พนักงานและผู้รับจ้างของ MEA เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาทักษะการตัดแต่งต้นไม้แบบรุกขกรรมมืออาชีพที่ถูกต้องตามหลักรุกขกรรม ยกระดับการดูแลต้นไม้ใหญ่ในเมือง รวมถึงความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน โดยจัดการอบรมฯ ระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2563 ณ การไฟฟ้านครหลวงเขตสามเสน

MEA จัดอบรมการ"ตัดแต่งต้นไม้"อย่างถูกวิธี ยกระดับความมั่นคงระบบไฟฟ้า

 

 

ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า MEA จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การตัดแต่งต้นไม้อย่างถูกวิธี" ระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2563 โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเครือข่ายต้นไม้ในเมือง และกลุ่ม Big Trees ในการให้ความรู้และเพิ่มทักษะให้แก่พนักงานและผู้รับจ้างของ MEA เกี่ยวกับการตัดแต่งต้นไม้ ประกอบด้วย การเรียนรู้หลักสูตรการประเมินความเสี่ยงต้นไม้ (Tree Risk Assessment) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พรเทพ เหมือนพงษ์ อาจารย์คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้บรรยาย พร้อมทั้งฝึกภาคปฏิบัติในการตัดแต่งกิ่ง การทอนยอด การวางโครงสร้างต้นไม้ การตัดแต่งโดยใช้บันไดร่วมกับอุปกรณ์นิรภัย รวมถึงการตัดแต่งต้นไม้ตามแนวสายไฟฟ้าโดยใช้รถกระเช้าอย่างถูกต้องตามหลักรุกขกรรมและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานใกล้แนวสายไฟฟ้าขอผู้ปฎิบัติงาน

MEA จัดอบรมการ"ตัดแต่งต้นไม้"อย่างถูกวิธี ยกระดับความมั่นคงระบบไฟฟ้า

 

 

ทั้งนี้ เพื่อสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงามตามแนวถนน เพิ่มความปลอดภัยแก่ประชาชน ลดความเสี่ยงต้นไม้ที่จะโค่นล้มทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาเหตุไฟฟ้าดับเนื่องจากกิ่งไม้ หรือต้นไม้เหนี่ยวรั้งสายสื่อสาร-สายไฟ ทำให้เสาไฟฟ้าล้ม ส่งผลให้ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น

MEA จัดอบรมการ"ตัดแต่งต้นไม้"อย่างถูกวิธี ยกระดับความมั่นคงระบบไฟฟ้า

MEA จัดอบรมการ"ตัดแต่งต้นไม้"อย่างถูกวิธี ยกระดับความมั่นคงระบบไฟฟ้า

MEA จัดอบรมการ"ตัดแต่งต้นไม้"อย่างถูกวิธี ยกระดับความมั่นคงระบบไฟฟ้า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด