svasdssvasds

กระทรวงการคลัง สั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริษัท บิทคอยน์ จํากัด

กระทรวงการคลัง สั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริษัท บิทคอยน์ จํากัด

ราชกิจจาฯเผยแพร่ คำสั่งกระทรวงการคลัง เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ สินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขาย คริปโทเคอร์เรนซี และใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล

วันที่ 30 พ.ย.64 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คําสั่งกระทรวงการคลังที่ ๑๙๐๔/๒๕๖๔ เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท บิทคอยน์ จํากัด

ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า บริษัท บิทคอยน์ จํากัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้ได้รับใบอนุญาต ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี และใบอนุญาตประกอบ ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล ตามพระราชกําหนดการประกอบธุรกิจ สินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการได้รับใบอนุญาตตามข้อ ๒ (๓) ประกอบกับ ข้อ ๓ (๒) ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (“ประกาศกระทรวงการคลัง”) 

โดยเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ บริษัทได้ลดทุนจนทําให้ทุนจดทะเบียน ซึ่งชําระแล้วของบริษัทเหลือเพียง ๑๒.๕ ล้านบาท และ ๓.๑๒๕ ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งข้อ ๒ (๑) ของประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๒๐/๒๕๖๑ เรื่อง การกําหนด ทุนจดทะเบียนซึ่งชําระแล้วของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประกอบกับข้อ ๓ (๑) ของประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. ๓๒/๒๕๖๓ เรื่อง การกําหนดทุนจดทะเบียนซึ่งชําระแล้วของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ สินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่กําหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ต้องมีทุนจดทะเบียนซึ่งชําระแล้วไม่น้อยกว่าจํานวน ๕๐ ล้านบาท 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

 

ดังนั้น คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ จึงได้มีมติเสนอแนะต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังว่า สมควรเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ สินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี และใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัลของบริษัท

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาแล้ว เห็นว่าบริษัทไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดตามข้อ ๗ ของประกาศกระทรวงการคลัง

และข้อ ๒ (๒) และข้อ ๓ ของประกาศ กธ. ๔/๒๕๖๔ จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชกําหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ สินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี เลขที่ ๓๑๐๑๘๐๐๐๐๐๐๐ และ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล เลขที่ ๓๑๐๒๘000000) ของบริษัท อย่างไรก็ดี หากบริษัทไม่เห็นด้วยกับคําสั่งนี้ มีสิทธิเสนอคําฟ้องยื่นต่อศาลปกครอง ที่มีเขตอํานาจภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบคําสั่ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง สั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริษัท บิทคอยน์ จํากัด

กระทรวงการคลัง สั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริษัท บิทคอยน์ จํากัด

related