svasdssvasds

ผลสำรวจนิด้าโพล ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่ บ่อนกาสิโนถูกกฎหมาย ?

ผลสำรวจนิด้าโพล ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่ บ่อนกาสิโนถูกกฎหมาย ?

นิด้าโพล เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “บ่อนกาสิโนถูกกฎหมาย จะเอาหรือไม่!” โดยผู้ตอบแบบสอบถาม 93.70 % ไม่เคยเข้าบ่อนกาสิโน โดย 46.51 % ไม่เห็นด้วยเลย ต่อข้อเสนอให้มีบ่อนกาสิโนถูกกฎหมาย

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “บ่อนกาสิโนถูกกฎหมาย จะเอาหรือไม่!” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2564 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขี้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษาและอาชีพทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น จำนวน 1,318 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับข้อเสนอให้มีบ่อนกาสิโนถูกกฎหมาย การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample)ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ที่ร้อยละ 97.0 โดยมีผลสำรวจดังนี้

“นิด้าโพล” เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “บ่อนกาสิโนถูกกฎหมาย จะเอาหรือไม่!”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

1. การเคยเข้าบ่อนกาสิโนของประชาชน

อันดับ 1 ไม่เคยเข้าบ่อนกาสิโน 93.70 %

อันดับ 2 เคยเข้าบ่อนกาสิโนในต่างประเทศ 4.40 %

อันดับ 3 เคยเข้าบ่อนกาสิโนในประเทศ 0.91 %

อันดับ 3 เคยเข้าบ่อนกาสิโนในและต่างประเทศ 0.91 %

อันดับ 4 ไม่แน่ใจว่าที่เคยเข้าเป็นบ่อนกาสิโนหรือล่า ? 0.08 %

2. ความคิดเห็นของประชาชน ต่อข้อเสนอให้มีบ่อนกาสิโนถูกกฎหมาย

อันดับ 1 ไม่เห็นด้วยเลย 46.51 %

อันดับ 2 เห็นด้วยมาก 21.25 %

อันดับ 3 ค่อนข้างเห็นด้วย 18.13 %

อันดับ 4 ไม่ค่อยเห็นด้วย 10.32 %

อันดับ 5 ไม่ทราบ / ไม่ตอบ / ไม่สนใจ 3.79 %

“นิด้าโพล” เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “บ่อนกาสิโนถูกกฎหมาย จะเอาหรือไม่!”

3. ความคิดเห็นของประชาชนต่อตู้เกมพนันไฟฟ้าและการพนันออนไลน์

อันดับ 1 ทั้งตู้เกมพนันไฟฟ้าและการพนันออนไลน์ ไม่ควรเป็นสิ่งถูกกฎหมาย 68.51 %

อันดับ 2 ทั้งตู้เกมพนันไฟฟ้าและการพนันออนไลน์ควรเป็นสิ่งถูกกฎหมาย 23.37 %

อันดับ 3 ตู้เกมพนันไฟฟ้า ควรเป็นสิ่งถูกกฎหมาย 2.28 %

อันดับ 4 การพนันออนไลน์ควรเป็นสิ่งถูกกฎหมาย 2.05 %

อันดับ 5 ไม่ทราบ / ไม่ตอบ / ไม่สนใจ

4. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการเล่นไพ่กินเงินในหมู่ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง

อันดับ 1 ไม่ควรเป็นกิจกรรมที่ถูกกฎหมาย 47.72 %

อันดับ 2 ควรเป็นกิจกรรมที่ถูกกฎหมาย แต่ให้กำหนดกฎเกณฑ์ เช่น จำนวนผู้เล่น วงเงินพนัน สถานที่ 33.54 %

อันดับ 3 ควรเป็นกิจกรรมที่ถูกกฎหมาย 14.87 %

อันดับ 4 ไม่ทราบ / ไม่ตอบ / ไม่สนใจ 3.87 %

“นิด้าโพล” เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “บ่อนกาสิโนถูกกฎหมาย จะเอาหรือไม่!”

related