svasdssvasds

อย. ชี้แจง ชุดตรวจโควิด ATK แบบอม ยังไม่มีการขึ้นทะเบียนเพิ่ม!

อย. ชี้แจง ชุดตรวจโควิด ATK แบบอม ยังไม่มีการขึ้นทะเบียนเพิ่ม!

อย. ชี้แจง ปัจจุบันชุดตรวจโควิด ATK ที่มีการขึ้นทะเบียน มีดเพียงชุดตรวจแบบตรวจจากโพรงจมูก และตรวจจากน้ำลายเท่านั้น แต่ยังไม่มีการขึ้นทะเบียนชุดตรวจ ATK ที่เก็บตัวอย่างน้ำลายจากการอม แนะนำประชาชนควรเลือกใช้ชุดตรวจ ATK ที่ขึ้นทะเบียนจาก อย. เท่านั้น

ปัจจุบัน อย. ขึ้นทะเบียนชุดตรวจ ATK แบบตรวจจากโพรงจมูกและตรวจจากน้ำลาย โดยรูปแบบการเก็บขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งานแต่ละยี่ห้อ แต่ยังไม่มีการขึ้นทะเบียนชุดตรวจ ATK ที่เก็บตัวอย่างจากน้ำลายโดยใช้การอม แนะประชาชนเลือกใช้ชุดตรวจ ATK ที่ขึ้นทะเบียนจาก อย. และปฏิบัติตามคู่มือการใช้งาน เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการตรวจ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ขณะนี้ชุดตรวจ ATK ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มี 2 แบบ คือ แบบตรวจจากโพรงจมูกและตรวจจากน้ำลาย โดยการตรวจจากน้ำลายจะมีรูปแบบการใช้งานตามคู่มือคำแนะนำของชุดตรวจแต่ละยี่ห้อ เช่น บางยี่ห้อเก็บตัวอย่างน้ำลายโดยใช้ถ้วยเก็บ และใช้หลอดดูดน้ำลายไปหยดในช่องใส่ตัวอย่างบนแถบตรวจ หรือ เก็บโดยใช้ไม้เก็บตัวอย่างจากการป้ายน้ำลายในช่องปาก และนำไปจุ่มในหลอดน้ำยา จากนั้นใช้หลอดดูดน้ำยาที่ผสมกับน้ำลายแล้ว ไปหยดลงในช่องใส่ตัวอย่างบนแถบตรวจ

 

ทั้งนี้ ปัจจุบัน อย. ยังไม่มีการขึ้นทะเบียนชุดตรวจ ATK ที่เก็บตัวอย่างจากน้ำลายโดยใช้การอมปลายแถบตรวจโดยตรง เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ เช่น การเกิดพิษเมื่อใช้ติดต่อกันหลายครั้ง หรือการยืนยันว่าจะไม่มีสารเคมีอันตรายที่อยู่บนแถบตรวจไหลกลับสู่ปากขณะอม หรือการรับรองการใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี หากกัดจนชุดตรวจเกิดความเสียหายจะไม่มีสารเคมีอันตรายรั่วซึมออกมา

รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวย้ำในตอนท้ายว่า ขอให้ประชาชนเลือกใช้ชุดตรวจ ATK ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก อย. และปฏิบัติตามคู่มือคำแนะนำการใช้งานให้ถูกต้องตามชุดตรวจแต่ละยี่ห้อ เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการตรวจ

 

โดยสามารถตรวจสอบชุดตรวจ ATK ที่ได้รับอนุญาตจาก อย. ได้ทาง เว็บไซต์ อย. และก่อนซื้อขอให้ผู้บริโภคสังเกตฉลากภาษาไทย ซึ่งจะมีข้อความแสดง "บุคคลทั่วไปสามารถใช้ได้" เพื่อให้ได้รับชุดตรวจที่มีคุณภาพมาตรฐาน ทั้งนี้ ชุดตรวจ ATK เป็นชุดตรวจคัดกรองเบื้องต้น เหมาะกับผู้ที่มีประวัติ ความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อโควิด-19

อย่างไรก็ตาม กรณีที่มีเชื้อจำนวนไม่มากหรืออยู่ใน ช่วงการติดเชื้อระยะแรก ผลที่ได้อาจเป็นลบ ดังนั้น กรณีได้ผลลบแต่มีประวัติความเสี่ยงสูงหรือใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ขอให้มีการเฝ้าระวังตนเองและดำเนินการตรวจซ้ำอีกครั้งใน 3-5 วัน

related