svasdssvasds

ข่าวปลอม! พนักงานติดโควิด-19 กักตัว 14 วัน บริษัทมีสิทธิ์ไม่จ่ายเงิน

ข่าวปลอม! พนักงานติดโควิด-19 กักตัว 14 วัน บริษัทมีสิทธิ์ไม่จ่ายเงิน

ข่าวปลอม! จากที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในโซเชียลมีเดีย เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง พนักงานติดโควิด-19 แล้วต้องกักตัว 14 วัน บริษัทมีสิทธิ์ไม่จ่ายเงินเดือนนั้น ได้ตรวจสอบกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน พบว่เป็นข้อมูลเท็จ

ข่าวปลอม! พนักงานติดโควิด-19 กักตัว 14 วัน บริษัทมีสิทธิ์ไม่จ่ายเงิน กรณีการโพสต์ที่ระบุว่า ถ้าพนักงานออกนอกเคหสถานแล้วติดโควิด-19 ต้องกักตัว 14 วัน บริษัทมีสิทธิ์ถือว่าขาดงาน และไม่จ่ายเงินเดือนได้ ทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้ตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริงว่า กรณีลูกจ้างติดโควิด-19 และต้องกักตัว 14 วัน ให้ถือว่าลูกจ้างอยู่ในสถานะป่วย และสามารถใช้สิทธิ์ลาป่วย หรือใช้สิทธิ์หยุดพักผ่อนประจำปีได้ ดังนั้น ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างในช่วงเวลานี้ ทั้งนี้ หากต้องใช้เวลากักตัวมากกว่า 14 วัน ก็ยังถือเป็นการลาป่วยเช่นกัน ซึ่งเป็นไปตามภาวะของโรค และมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างตามกฎหมาย

เนื้อหาที่น่าสนใจ :

หรือในกรณีที่ลูกจ้างใช้สิทธิลาป่วยในรอบปีครบ 30 วันแล้ว รวมทั้งลาหยุดพักผ่อนประจำปีครบแล้ว หากทางราชการมีคำสั่งให้หยุดเพื่อดูอาการ 14 วัน หรือบริษัทมีคำสั่งให้หยุดดูอาการถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัย ลูกจ้างมีสิทธิ์ลาป่วยได้ โดยนายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าจ้างได้ แต่จะถือว่าขาดงานไม่ได้ ให้ลูกจ้างไปใช้สิทธิเงินทดแทนจากประกันสังคมตามสิทธิที่พึงได้ตามหลักเกณฑ์ที่สปส. กำหนด

ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.labour.go.th หรือโทร 1546 หรือ 1506 กด 3

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : หากลูกจ้างติดโควิด-19 และต้องกักตัว 14 วัน ให้ถือว่าลูกจ้างอยู่ในสถานะป่วย และสามารถใช้สิทธิ์ลาป่วย หรือใช้สิทธิ์หยุดพักผ่อนประจำปีได้ ดังนั้นลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างในช่วงเวลานี้

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน