svasdssvasds

ผลสำรวจนิด้าโพล ประชาชน 45.36 % คิดว่า นายกฯ จะอยู่ยาว ตลอดปี 2565

ผลสำรวจนิด้าโพล ประชาชน 45.36 % คิดว่า นายกฯ จะอยู่ยาว ตลอดปี 2565

นิด้าโพล” เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “การเมือง เศรษฐกิจและโควิด 19 ในปี 2565” ประชาชน 45.36 % คิดว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ จะอยู่ยาวเป็นนายกฯ ตลอดปี 2565

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “การเมือง เศรษฐกิจและโควิด 19 ในปี 2565” รวมถึงความคิดเห็นต่อสถานการณ์ของบิ๊กตู่ นายกรัฐมนตรี ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 4-6 มกราคม 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาและอาชีพทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น จำนวน 1,325 หน่วยตัวอย่าง และได้เผยแพร่วันที่ 9 มกราคม 2565 โดยมีผลสำรวจดังนี้

1. ท่านคิดว่าสถานการณ์ทางการเมืองไทยโดยทั่วไปในปี 2565 จะเป็นอย่างไร เมื่อเทียบกับปี 2564

อันดับ 1 สถานการณ์ทางการเมืองจะวุ่นวายเหมือนเดิม 46.34 %

อันดับ 2 สถานการณ์ทางการเมืองจะวุ่นวายมากขึ้น 34.72 %

อันดับ 3 สถานการณ์ทางการเมืองจะวุ่นวายน้อยลง 10.04 %

อันดับ 4 สถานการณ์ทางการเมืองจะไม่วุ่นวายเลย 3.77 %

อันดับ 5 เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 5.13 %

นิด้าโพล” เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “การเมือง เศรษฐกิจและโควิด 19 ในปี 2565”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

2. ท่านคิดว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในปี 2565จะเป็นอย่างไร (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

อันดับ 1 นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จะอยู่ตลอดทั้งปี 45.36 %

อันดับ 2 จะมีการยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่ 11.47 %

อันดับ 3 รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จะมีการปรับคณะรัฐมนตรี 7.85 %

อันดับ 4 นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จะลาออก 7.32 %

อันดับ 5 พลเอกประยุทธ์ จะต้องพ้นจากตำแหน่งนำยกรัฐมนตรี เนื่องจากอยู่ในตำแหน่งครบ 8 ปี 6.64 %

อันดับ 6 จะเกิดความแตกแยกในพรรคร่วมรัฐบาลและทำให้รัฐบาลล่ม 3.47 %

อันดับ 7 พลเอกประยุทธ์จะโดนชุมนุมขับไล่ ทำให้ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 3.17 %

อันดับ 8 รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จะโดนรัฐประหาร 1.28 %

อันดับ 9 พลเอกประยุทธ์จะโดนคดีความทางการเมืองจนต้องหลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 0.98 %

อันดับ 10 เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 16.45 %

3. ท่านคิดว่าม็อบ “กลุ่มสามนิ้ว” ในปี 2565 จะเป็นอย่างไร (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

อันดับ 1 ม็อบจะไปเรื่อยๆ เหมือนเดิม 46.64 %

อันดับ 2 ม็อบจะมีความรุนแรงมากขึ้น 14.34 %

อันดับ 3 ม็อบจะอ่อนแรงลง 12.00 %

อันดับ 4 ม็อบจะสามารถยกระดับได้ 5.43 %

อันดับ 5 ม็อบจะยุติลง 3.92 %

อันดับ 6 แกนนำม็อบจะโดนคดีความมากขึ้น 3.55 %

อันดับ 7 ม็อบจะสามารถขับไล่รัฐบาลได้ 1.58 %

อันดับ 8 ม็อบจะโดนสลายการชุมนุมอย่างหนัก 1.58 %

อันดับ 9 ม็อบจะสามารถบรรลุข้อเรียกร้องตามที่ต้องการ 1.13 %

อันดับ 10 ม็อบจะสามารถเจรจายุติความขัดแย้งกับรัฐบาลได้ 0.91 %

อันดับ 11 เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 14.57 %

นิด้าโพล” เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “การเมือง เศรษฐกิจและโควิด 19 ในปี 2565”

4. ท่านคิดว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจไทยในปี 2565จะเป็นอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564

อันดับ 1 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจจะแย่ลง 45.73 %

อันดับ 2 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจจะเหมือนเดิม 34.04 %

อันดับ 3 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ จะดีขึ้น 20.23 %

5. ท่านคิดว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในปี 2565 ในประเทศไทย จะเป็นอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564

อันดับ 1 การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 จะรุนแรงขึ้น 42.04 %

อันดับ 2 การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 จะเหมือนเดิม 24.98 %

อันดับ 3 การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 จะลดน้อยลง 18.72 %

อันดับ 4 การแพร่ระบำดของไวรัสโควิด 19 จะไม่น่ากลัวอีกต่อไป 14.26 %

นิด้าโพล” เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “การเมือง เศรษฐกิจและโควิด 19 ในปี 2565”

ผลสำรวจนิด้าโพล ประชาชน 45.36 % คิดว่า บิ๊กตู่จะอยู่ยาว ตลอดปี 2565

ที่มา นิด้าโพล “การเมือง เศรษฐกิจ และโควิด 19 ในปี 2565”

 

related