svasdssvasds

ข่าวปลอม! ประเทศเกาหลี เริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวให้เข้าประเทศแล้ว

ข่าวปลอม! ประเทศเกาหลี เริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวให้เข้าประเทศแล้ว

ข่าวปลอม! จากที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านสื่อออนไลน์ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ประเทศเกาหลี เริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยว ให้เดินทางเข้าประเทศนั้น ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ

ข่าวปลอม! ประเทศเกาหลี เริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวให้เข้าประเทศแล้ว

กรณีคลิปวิดีโอ ที่ได้เผยแพร่ข้อมูลโดยระบุว่าประเทศเกาหลี เริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยว ให้เดินทางเข้าประเทศนั้น ทางกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้ร่วมกับกรมเอเชียตะวันออก ตรวจสอบและชี้แจงว่า ล่าสุดสำหรับการอนุญาตเข้าเมืองของสาธารณรัฐเกาหลีในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดังนี้

1. เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสาธารณรัฐเกาหลี (Korea Disease Control and Prevention Agency: KDCA) ประกาศว่าจะเพิ่มความเข้มงวดของมาตรการเดินทางเข้าประเทศเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศมีจำนวนสูงเป็นประวัติการณ์

2. ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2565 ผู้ที่เดินทางเข้าสาธารณรัฐเกาหลี ต้องแสดงผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่มีผลเป็นลบในระยะเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง และจะไม่อนุญาตให้ผู้ที่
เดินทางมาจากต่างประเทศใช้บริการขนส่งสาธารณะในการเดินทางระหว่างท่าอากาศยานไปยังที่พัก/สถานที่กักตัว โดยจะต้องโดยสารรถยนต์ส่วนตัวหรือ quarantine bus/taxi/train ที่รัฐจัดสรรให้เท่านั้น โดยจะบังคับใช้มาตรการดังกล่าวจนกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศจะลดลง

เนื้อหาที่น่าสนใจ : 

3. ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 สาธารณรัฐเกาหลีได้ลดระยะเวลาการกักตัวสาหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศจาก 14 วัน เหลือ 10 วัน

4. ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ให้การรับรอง ครบโดสแล้วอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง สามารถขอรับการยกเว้นการกักตัว 10 วันได้โดยจะต้องมีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเข้าสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อการเข้าร่วมงานศพบุคคลในครอบครัว

5. ปัจจุบัน สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยงดการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว และการเดินทางที่ไม่เร่งด่วนในทุกกรณี

 

ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ สามารถติดตามได้ที่ www.mfa.go.th หรือโทร 02 2035000

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ขณะนี้สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยงดการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว และการเดินทางที่ไม่เร่งด่วนในทุกกรณีทั้งนี้ จึงขอให้ผู้ที่สนใจหรือมีแผนจะเดินทางไปสาธารณรัฐเกาหลีตรวจสอบข้อมูลเรื่องมาตรการเดินทางเข้าประเทศในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ก่อนการเดินทาง เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันตามสถานการณ์