svasdssvasds

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ สินค้าควบคุม ห้ามขายเกินราคากำหนด 5 รายการ

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ สินค้าควบคุม ห้ามขายเกินราคากำหนด 5 รายการ

ประกาศแล้ว! ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยสินค้าและบริการ 5 รายการ ห้ามขายเกินราคากำหนด

 เว็บไชต์ราชกิจจานุเษกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2565 เรื่อง การกำหนด สินค้าควบคุม เพิ่มเติม โดยระบุว่า

 ตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564 เรื่อง การกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 กำหนดสินค้าควบคุม 4 รายการ และประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2564 เรื่อง การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564

 กำหนดสินค้าควบคุม 46 รายการ และบริการควบคุม 5 รายการ ไปแล้ว นั้น โดยที่ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564 เรื่อง การกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม ลงวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. 2564 มีผลใช้บังคับเพียงหนึ่งปี และคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้พิจารณาทบทวนการใช้อำนาจดังกล่าวแล้ว

 เห็นควรคงรายการสินค้าควบคุม จำนวน 4 รายการ ประกอบกับเห็นว่าสถานการณ์และภาวะเศรษฐกิจ ในขณะนี้จำเป็นต้องกำหนดให้ไก่ เนื้อไก่ เป็นสินค้าควบคุมเพิ่มเติม เพื่อดูแลป้องกันการกำหนดราคาซื้อ ราคาจำหน่าย หรือการกำหนดเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติทางการค้าอันไม่เป็นธรรม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงสูงขึ้น อุทกภัยหลายเพิ่มขึ้น ทำราคาสินค้าแพงขึ้น

• ทำธุรกิจยุคใหม่ สินค้าต้องดี การตลาดเยี่ยม แพ็คเกจจิ้งที่ดึงดูด ก็สำคัญ ?

• Uniqlo อาจขึ้นราคาสินค้าบางรายการ เหตุเพราะต้นทุนที่หนักเกินจะรับไหว

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (1) และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย ราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการด้วยความเห็นชอบ ของคณะรัฐมนตรี จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้

ข้อ1 ประกาศฉบับนี้ให้ ใช้บังคับ เป็นระยะเวลาหนึ่งปี ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป เว้นแต่จะมีการออกประกาศใหม่

ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม ลงวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อ 3 ให้สินค้าดังต่อไปนี้ เป็นสินค้าควบคุม

• หน้ากากอนามัย

• ใยสังเคราะห์ Polypropylene (Spunbond) เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย

• ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ

• เศษกระดาษ และกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีก

• ไก่ เนื้อไก่

ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ สินค้าควบคุม ห้ามขายเกินราคากำหนด 5 รายการ

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ สินค้าควบคุม ห้ามขายเกินราคากำหนด 5 รายการ

related