svasdssvasds

กสทช.ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัลจากการบริการประชาชน

กสทช.ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัลจากการบริการประชาชน

กสทช.ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล จากการผลงาน โครงการระบบสารสนเทศสำหรับการบริการประชาชนและผู้รับบริการทุกภาคส่วน

การมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2564 Digital Government Awards 2021 ทางสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล หน่วยงานระดับกรมที่ให้บริการเป็นหลัก จากการผลงาน โครงการระบบสารสนเทศสำหรับการบริการประชาชนและผู้รับบริการทุกภาคส่วน (NBTC Service Portal)