svasdssvasds

กทม.เตรียมระบบประมวลผลคะแนน เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก.

กทม.เตรียมระบบประมวลผลคะแนน เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก.

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร แถลงข่าวความพร้อมในการประมวลผลคะแนนฯ ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา กรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง ยืนยันพร้อมเต็มที่ในการ รายงานผลคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก.

วันนี้ นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร (กกต.ทถ.กทม.) ตรวจเยี่ยมการซ้อมการประมวลผลคะแนนและทดสอบระบบรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

จากนั้นร่วมแถลงข่าวความพร้อมในการประมวลผลคะแนนฯ ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา กรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าฯ กทม. ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 -17.00 น. กรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้สนับสนุนการดำเนินการการเลือกตั้งฯ ตามที่ กกต.ทถ.กทม. มอบหมาย ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเลือกตั้ง ฯ เรียบร้อยแล้วในทุกด้าน เพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปโดยเรียบร้อย สุจริตโปร่งใส และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดทุกขั้นตอน

ด้านบุคลากรเพื่อสนับสนุนการจัดการเลือกตั้ง รวมทั้งสิ้น 167,298 คน ประกอบด้วย กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 61,353 คน  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 13,634 คน  อาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 13,634 คน  เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย จำนวน 405 คน ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร จำนวน 78,272 คน

กทม.เตรียมระบบประมวลผลคะแนน เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก.

บทความที่เกี่ยวข้อง

ด้านวัสดุอุปกรณ์ หีบบัตรเลือกตั้ง คูหาลงคะแนน ป้ายกระดานสำหรับปิดประกาศหน้าที่เลือกตั้ง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ฯลฯ ไว้เรียบร้อยแล้ว โดยในวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง จะได้ตรวจรับวัสดุ อุปกรณ์ทั้งหมด ณ สำนักงานเขตเพื่อให้พร้อมสำหรับการจัดการเลือกตั้งในวันถัดไป

การเตรียมการด้านสถานที่ กรุงเทพมหานคร โดย 50 สำนักงานเขต ได้จัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดตั้งเป็นหน่วยเลือกตั้ง รวมทั้งสิ้น 6,817 หน่วย  แบ่งเป็นหน่วยเลือกตั้งที่ตั้งอยู่ในอาคาร 2,956 หน่วย และเป็นเต็นท์ 3,861 หน่วย จัดเตรียมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งระดับเขต สถานที่ประมวลผลคะแนนเลือกตั้ง สถานที่เก็บรักษาบัตรเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งฯ ทั้งก่อนวันเลือกตั้ง และหลังวันเลือกตั้ง เป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกัน

สำหรับแนวทางการนับคะแนน และการรายงานผลคะแนนในการเลือกตั้งฯ ครั้งนี้ จะเป็นการนับคะแนนพร้อมกันทั้งในส่วนของผู้สมัครผู้ว่าฯ และ ส.ก. ณ หน่วยเลือกตั้ง แยกกระดานคะแนนผู้ว่าฯกับ ส.ก. ซึ่งได้กำชับให้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่สำหรับการนับคะแนนที่มีโทนเสียงต่างกัน หรืออาจใช้ผู้นับคะแนนเป็นเพศหญิงและชาย  เพื่อป้องกันความสับสน

กทม.เตรียมระบบประมวลผลคะแนน เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก.

เมื่อแต่ละหน่วยเลือกตั้งนับคะแนนแล้วเสร็จให้นำหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์ พร้อมทั้งแบบรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งมาส่งที่สำนักงานเขต โดยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลแต่ละเขตจะมีการบันทึกข้อมูลผลคะแนนของแต่ละหน่วยเลือกตั้งผ่านทางระบบประมวลผลคะแนน ซึ่งจะถูกส่งไปยังศูนย์ประมวลผลใหญ่ เพื่อรวบรวมและประมวลผลในภาพรวมของ 50 สำนักงานเขตที่ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

ซึ่งกำหนดให้เป็นสถานที่ประมวลผลคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  โดยกรุงเทพมหานครได้จัดเตรียมระบบประมวลผลคะแนนเลือกตั้งไว้เรียบร้อยแล้ว  พร้อมทั้งติดตั้งจอรายงานผลคะแนนให้ประชาชนและสื่อมวลชนได้ติดตามบริเวณลานช้าง และโถงชั้น 1 อาคารไอราวัตพัฒนา 

นอกจากนี้จะมีการแถลงข่าวรายงานผลคะแนนเป็นระยะโดย กกต.ทถ.กทม. จนกระทั่งรวบรวมคะแนนเลือกตั้งแล้วเสร็จทุกหน่วยเลือกตั้ง จากนั้นจึงสรุปผลคะแนนเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาประกาศผลอย่างเป็นทางการต่อไป

กทม.เตรียมระบบประมวลผลคะแนน เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก.

กทม.เตรียมระบบประมวลผลคะแนน เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก.

กทม.เตรียมระบบประมวลผลคะแนน เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก.

related