svasdssvasds

นิด้าโพล เผยผลสำรวจก่อนปิดหีบ เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

นิด้าโพล เผยผลสำรวจก่อนปิดหีบ เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น“นิด้าโพล”สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสํารวจของประชาชนเรื่อง “22พ.ค.2565 คนกรุงเทพฯเลือกใครเป็นผู้ว่าฯกทม.”

ศูนย์สำรวจนิด้าโพล สำรวจคามคิดเห็น เรื่อง 22 พ.ค. 2565 คนกรุงเทพฯ เลือกใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 18 - 21 พ.ค. 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นนไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพฯ ครอบคลุมทั้ง 50 เขต กระจายทุกระดับการศึกษา และรายได้ จำนวน 2,500 หน่วยตัวอย่าง กำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ 97.0 % และเผยแพร่วันที่ 22 พ.ค. 65 เวลา 17.10 น. โดยมีผลสำรวจดังต่อไปนี้

ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อันดับ 1 ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 50.72 %

อันดับ 2 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง 10.84 %

อันดับ 3 สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 10.36 %

อันดับ 4 วิโรจน์ ลักขณาอดิศร 10.28 %

อันดับ 5 สกลธี ภัททิยกุล 6.80 %

อันดับ 6  ไม่ลงคะแนนเลือกใคร  4.08 %

อันดับ 7 รสนา โตสิตระกูล 3.48 %

อันดับ 8 น.ต.ศิธา ทิวารี 2.76 %

นิด้าโพล เผยผลสำรวจก่อนปิดหีบ เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

related