svasdssvasds

กรมอนามัยเตรียมเสนอร่างให้กลิ่นและควันกัญชา-กัญชง เข้าข่ายเป็นเหตุรำคาญ

กรมอนามัยเตรียมเสนอร่างให้กลิ่นและควันกัญชา-กัญชง เข้าข่ายเป็นเหตุรำคาญ

หลังจากเตรียมประกาศปลดล็อกกัญชาหรือกัญชงออกจากยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 เพื่อเป็นการควบคุมป้องกัน กรมอนามัยก็ได้เตรียมเสนอร่างให้กลิ่นและควันกัญชาและกัญชง เข้าข่ายเป็นเหตุรำคาญ เพื่อป้องกันการนำกัญชาไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เตรียมเสนอร่างคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางควบคุมเหตุรำคาญจากกลิ่นและควันของกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใดในทำนองเดียวกัน

และเสนอร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดให้กลิ่นและควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใดในทำนองเดียวกัน เป็นเหตุรำคาญ รองรับการปลดล็อคกัญชาหรือกัญชงออกจากยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 เพื่อเป็นการควบคุมป้องกัน     
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

การนำกัญชาไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม เช่น สันทนาการ ที่อาจก่อให้เกิดกลิ่นและควัน จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน เข้าข่ายเป็นเหตุรำคาญ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม​

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า 

ภายหลังที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 ประกาศเมื่อวันที่  8 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา และจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 โดยผลจากการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าวจะส่งผลให้ทุกส่วนของกัญชา กัญชง ไม่เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ยกเว้นสารสกัดที่มีสาร Tetrahydrocannabinol, THC เกินร้อยละ 0.2 

ดังนั้น จึงอาจทำให้มีการนำพืชกัญชา กัญชง ไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม หรือส่งผลกระทบต่อสุขภาพของตนเองหรือผู้อื่น เช่น สันทนาการต่าง ๆ แพร่หลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้ในครัวเรือน สถานที่สาธารณะ รวมทั้งการส่งเสริมให้มีการใช้ในสถานประกอบการ เช่น ร้านอาหาร สถานบริการ สถานบันเทิง ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหากลิ่นและควันรบกวน หรือส่งผลกระทบ จนเป็นเหตุให้เสื่อม หรืออาจเป็น     อันตรายต่อสุขภาพแก่ประชาชนที่อยู่หรืออาศัยบริเวณใกล้เคียง จึงอาจเข้าข่ายเป็นเหตุรำคาญ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า คณะกรรมการพิจารณาการกำกับและควบคุมการใช้กัญชา กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 โดยมี นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร  รองปลัดกระทวงสาธารณสุข เป็นประธาน มีมติมอบกรมอนามัยดำเนินการออกกฎหมายระดับอนุบัญญัติภายใต้  พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เพื่อควบคุมการนำส่วนของกัญชาไปใช้ไม่เหมาะสม และอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ 

โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 ซึ่งกองกฎหมาย และสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ได้ร่วมกันวิเคราะห์ขอบเขตของ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมายระดับอนุบัญญัติ และร่างคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ครั้งที่ 53-4/2565 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา

“ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กรมอนามัยดำเนินการ ดังนี้ 

1) เสนอร่างคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางควบคุมเหตุรำคาญจากกลิ่นและควันของกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใดในทำนองเดียวกัน เพื่อเป็นแนวทางสำหรับราชการส่วนท้องถิ่นใช้ควบคุมเหตุรำคาญ 

2) เสนอร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดให้กลิ่นและควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใดในทำนองเดียวกันเป็นเหตุรำคาญ ซึ่งขณะนี้กรมอนามัยอยู่ในขั้นตอนของการจัดทำร่างคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขฯ และ ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ ดังกล่าว เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสาธารณสุขในการประชุม ครั้งที่ 137-2/2565 วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ต่อไป” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว
กรมอนามัย / 26 พฤษภาคม 2565

related