svasdssvasds

ป.ป.ส.ชวนสวมเสื้อสีขาว แสดงพลังต่อต้านยาเสพติด

ป.ป.ส.ชวนสวมเสื้อสีขาว แสดงพลังต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทยโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) จึงเชิญชวนพี่น้องชาวไทย ร่วมสวมเสื้อสีขาว เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ

องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทยโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ได้ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับประชาคมโลก มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน

เนื่องในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2565 นี้ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทย ร่วมสวมเสื้อสีขาว เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ “รวมพลังไทย พ้นภัยยาเสพติด”