svasdssvasds

ร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม ผ่านความเห็นชอบ วาระแรก 212 ต่อ 180

ร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม ผ่านความเห็นชอบ วาระแรก 212 ต่อ 180

ร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม ผ่านความเห็นชอบของสภา ในวาระแรก ด้วยคะแนนเสียง 212 ต่อ 180 เสียง งดออกเสียง 12 เสียง และสภามีมติรับหลักการ ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต ที่เสนอโดย ครม. และร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต ที่เสนอโดยพรรคประชาธิปัตย์ด้วย

เมื่อเวลาประมาณ 16.30 น. วันนี้ ที่ประชุมสภาสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับร่าง ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือ ป.พ.พ. (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... หรือกฎหมายสมรสเท่าเทียม ที่ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกลเป็นผู้เสนอ ในวาระที่ 1 ด้วยคะแนนเสียง 212 ต่อ 180 เสียง และผู้งดออกเสียง 12 เสียง

ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อีกทั้งประชุมสภาผู้แทนราษฎรยังมีมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต ที่เสนอโดย ครม. คะแนนเสียงเห็นด้วย 229 เสียง ไม่เห็นด้วย 167 เสียง งดออกเสียง 6 เสียง รวมถึง ร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิต ที่เสนอโดย ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ ก็ผ่านด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 251 เสียง ไม่เห็นด้วย 124 เสียง งดออกเสียง 30 เสียง

หลังจากนั้นได้มีการตั้งกรรมาธิการฯ เพื่อพิจารณาโดยเป็นคณะเดียวกัน ซึ่งในขั้นตอนการเลือกว่าจะยึดร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต ฉบับใดเป็นหลักในการพิจารณา ฝ่ายค้านเสนอให้ใช้ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต ฉบับของนายอิสระเป็นหลัก เนื่องจากได้รับเสียงโหวตสูงสุด ทำให้ต้องลงมติตัดสิน ปรากฏว่าเสียงข้างมากให้ยึดร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต ที่เสนอโดย ครม.

โดยนายจุลพันธุ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย เสนอต่อที่ประชุมว่า ในการพิจารณาของ กมธ. แม้จะมีคณะเดียว แต่ต้องแยกการพิจารณา แยกเป็น 2 ฉบับ คือ ร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิต และ ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่...) พ.ศ.... หรือ ร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม

ประชุมสภา

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด