svasdssvasds

กัญชาเสรี เผยโพล ปชช. ห่วง ผลเสียมากกว่าดี รัฐต้องเร่งให้ข้อมูล-จำกัดการใช้

กัญชาเสรี เผยโพล ปชช. ห่วง ผลเสียมากกว่าดี รัฐต้องเร่งให้ข้อมูล-จำกัดการใช้

กัญชาเสรี ผลสำรวจจาก สวนดุสิตโพล เผย ประชาชนแสดงความกังวลเพราะคนยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้งาน ย้ำสถานศึกษาต้องเป็นเขต ปลอดกัญชา ให้กับเด็กและเยาวชน ป้องกันกัญชาออกห่างมือผู้มีอายุน้อย

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ ในประเด็น คนไทย กับ "กัญชาเสรี" 
จำนวนทั้งสิ้น 2,390 คน (สำรวจทางออนไลน์)ในระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน 2565 โดยทำการสอบถามหลังจากที่มีการ ปลดล็อกกัญชา ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมาส่งผลให้สามารถนำส่วนต่าง ๆ ของพืชกัญชามาพัฒนาและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอาง สมุนไพร และการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ รวมทั้งยังมีการนำมาใช้ทางด้านสันทนาการ

กัญชาเสรี เผยโพล ปชช. ห่วง ผลเสียมากกว่าดี รัฐต้องเร่งให้ข้อมูล-จำกัดการใช้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จากผลสำรวจความเห็นของคนไทยที่มีต่อ นโยบาย กัญชาเสรี พบว่า

  • ประชาชนรู้สึกค่อนข้างวิตกกังวล ร้อยละ 37.78 
  • รองลงมาคือ วิตกกังวลมาก ร้อยละ 32.85 

โดยมองว่าการปลดล็อกกัญชามีผลเสียมากกว่าร้อยละ 52.76 ส่วนที่มองว่ามีผลดีและผลเสียพอ ๆ กันมีอยู่ร้อยละ 30.17 โดยนักวิจัยให้ความเห็นว่า ความไม่พร้อมของแนวทางมาตรการรองรับ ประกอบกับข่าวรายวันจึงทำให้หลายฝ่ายกังวลต่อผลเชิงลบมากกว่า

ทั้งนี้ประชาชนมองเห็นว่า ส่วนที่เป็นผลดีของกัญชา คือ

  • การใช้ประโยชน์ในการรักษาทางการแพทย์ร้อยละ74.96 
  • การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 46.46 

ซึ่งในส่วนความกังวล ที่ประชาชนเป็นห่วงต่อนโยบาย กัญชาเสรี คือ

  • การที่ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ที่เหมาะสมร้อยละ 84.58 
  • การที่เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย มีความอยากรู้อยากลอง ร้อยละ 82.16

ทั้งนี้ข้อเสนอแนะสิ่งที่ควรดำเนินการ ณ วันนี้ ควบคู่ไปกับการปลดล็อกกัญชา คือ 

  • จำกัดการใช้โดยเฉพาะเยาวชน สถานศึกษาควรเป็นแหล่งปลอดกัญชา ร้อยละ 88.38
  • มีมาตรการเฝ้าระวัง ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง โดยเฉพาะการใช้ในอาหาร ร้อยละ 82.26 

โดยประชาชนคิดว่าการปลดล็อกกัญชาเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมืองแน่นอน ร้อยละถึง 60.54 

ย้ำรัฐและเอกชนต้องจับมือกัน สื่อสารไปยังแต่ละกลุ่มเป้าหมายด้วยภาษาที่เหมาะสม ต้องควบคุมมาตรฐานสินค้าและบริการเพื่อผลักดันให้กัญชาเกิดประโยชน์ในทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมและเห็นผลลัพธ์จริง
 

related