svasdssvasds

เช็กเลย! ลงทะเบียนลดค่าไฟฟ้า - ค่าน้ำ หมดเขตรับสิทธิกันยายน 2565

เช็กเลย! ลงทะเบียนลดค่าไฟฟ้า - ค่าน้ำ หมดเขตรับสิทธิกันยายน 2565

ลงทะเบียนที่นี่ รับสิทธิค่าไฟฟ้า (ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน) และค่าน้ำประปา สำหรับผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช็กเลยใครเข้าเกณฑ์บ้าง

เช็กเลย! ลงทะเบียนลดค่าไฟฟ้า - ค่าน้ำ หมดเขตรับสิทธิกันยายน 2565

มาตรการเยียวยาประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน "ลงทะเบียนค่าไฟฟรี" ลดภาระการจ่ายค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา ทั้งหมดสามารถตรวจสอบ และลงทะเบียนได้ที่นี่ 

ข่าวที่น่าสนใจ 

รัฐช่วยค่าไฟฟ้าประจำเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 เปิดให้ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนแจ้งความจำนงในการรับสิทธิโอนเงินชดเชยค่าไฟฟ้าคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้า ลดค่าไฟ ใช้ไฟฟ้าฟรี เงื่อนไข ดังนี้

1. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องเป็นผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสิทธิ 1 สิทธิต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน และต่อหนึ่งหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น
2. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประจำเดือน ตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้าแต่ไม่เกิน 315.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน กรณีที่ค่าไฟฟ้าเกิน 315.-บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จะไม่ได้สิทธิจากมาตรการนี้
3. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องชำระเงินค่าไฟฟ้าเต็มจำนวนตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้า และกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ต่อไป
4. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 50 หน่วยในเดือนใด จะไม่ได้รับสิทธิตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนนั้น
5. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และต้องการใช้สิทธิในการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางที่ กฟภ. กำหนด และให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
6. เริ่มตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือน ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565

 

ลงทะเบียนใช้ไฟฟ้าฟรี

เว็บไซต์การการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) >> ลงทะเบียนค่าไฟ www.mea.or.th

เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) >> ลงทะเบียนค่าไฟ www.pea.co.th

 

เงื่อนไข ลงทะเบียนค่าน้ำ ลดค่าน้ำประปา ฟรีค่าน้ำ

 

1. ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์การใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับ กปน. (ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

2. ใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 (รวม 12 เดือน)

  2.2 ใบแจ้งค่าน้ำประปาที่มีการใช้น้ำประปาประจำเดือนไม่เกิน 315 บาท

  2.2.1 หากมีการใช้น้ำประปาไม่เกิน 100 บาท จะได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาตามจำนวนค่าน้ำประปาที่ใช้จริง

  2.2.2 หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาท

  2.2.3 หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปา

3. การรับสิทธิ์

ผู้ใช้น้ำต้องชำระเงินค่าน้ำประปาตามที่ระบุในใบแจ้งค่าน้ำประปา ให้การประปานครหลวงตามปกติ

(รองรับทุกช่องทางการชำระเงินที่ กปน. มีให้บริการ) และกรมบัญชีกลางจะโอนเงินการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ลูกค้าในช่วงกลางเดือนถัดไป สิทธิ์นี้ไม่ครอบคลุมสำหรับผู้ใช้น้ำในหอพักหรือคอนโดมิเนียม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ศูนย์บริการประชาชน 1125

หรือ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 02-1092345 หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง 02-2706400

 

ลงทะเบียนรับสิทธิใช้น้ำประปาฟรี

 

เว็บไซต์ลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าน้ำประปา การประปานครหลวง (กปน.) >> https://eservicesapp.mwa.co.th/welfareregist

เว็บไซต์ลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าน้ำประปา การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) >> https://payment.pwa.co.th/welfare-register

 

 

related