svasdssvasds

เตรียมอุดมฯ พัฒนาการ แจ้งปิดเรียน สั่งเรียนออนไลน์ หลังพบ นร. ติดโควิด 910 คน

เตรียมอุดมฯ พัฒนาการ  แจ้งปิดเรียน  สั่งเรียนออนไลน์ หลังพบ นร. ติดโควิด 910 คน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ออกประกาศแจ้งหยุดเรียนภายใน หลังพบนักเรียนติดเชื้อโควิดสะสม 910 คน พร้อมออกมาตรการเรียนออนไลน์แทน

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นางสาวจินตนา ศรีสารคาม ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ได้ออกหนังสือแจ้งผู้ปกครองเรื่่องการหยุดเรียนภายใน On site และเรียน Online เนื่องจากพบว่ามีนักเรียนติดเชื้อโควิด-19 สะสม 910 คน โรงเรียนมีความห่วงใยนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นเพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ส่งผลต่อสุขภาพของนักเรียน จึงขอแจ้งการบริหารสถานการณ์ดังนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

1. กำหนดให้วันศุกร์ที่ 26 ก.ค. 2565 เป็นวันหยุดเรียนภายใน เพื่อทำความสะอาดอาคารเรียน

2. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online ด้วยระบu Microsoft Teams ในระหว่างวันที่ 25 – 27 ก.ค.2565 และระหว่างวันที่ 3-5 ส.ค. 2565 (ในวันที่ 27 ก.ค. 2565 มีการเรียนการสอนครึ่งวันเช้าเนื่องจากครู และบุคลากรทางการศึกษาต้องเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร)

3. ในวันอาทิตย์ที่ 7 ส.ค. 2565 ขอให้นักเรียนส่งผลตรวจ ATK ต่อครูที่ปรึกษาผ่านกลุ่มไลน์ก่อนเข้าเรียน Onsite เพื่อป้องกันและฝ้าระวังการแพร่เชื้อ

4. ขอให้ผู้ปกครองได้กำกับและดูแลนักเรียนในปกครองของท่าน ให้เช้าเรียนตมตารางเรียน ไม่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ และปฏิบัติตามมาตรการของกรมดวบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

5. ขอให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 46 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้เผยแพร่คำแนะนำสำหรับประชาชนหากต้องถอดหน้ากากอนามัย โดยระบุว่า สำหรับผู้ที่ควรจะสวมหน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลา คือ กลุ่มเสี่ยง 608 ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว 7กลุ่ม โรคเสี่ยง หญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ได้รับวัคนป้องกันโควิด-19 ครบตามเกณฑ์ ผู้ติดเชื้อหรือ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเมื่อจำเป็นต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น และผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการหรือใกล้ชิดกับบุคคลอื่น

เตรียมอุดมฯ พัฒนาการ  แจ้งปิดเรียน  สั่งเรียนออนไลน์ หลังพบ นร. ติดโควิด 910 คน

related