Breaking News ข่าว

ปชช.หวัง “คกก.ปฏิรูปฯ” ทำงานจริงจังเน้นแก้ศก.

ดุสิตโพล เผย ประชาชน ส่วนใหญ่ หวังคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ทำงานจริงจัง มีผลงานเป็นรูปธรรม เน้นปฏิรูปเศรษฐกิจให้มีความเป็นอยู่ที่ดี

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน กรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 คณะ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี ซึ่งแต่ละคณะ จะแยกกันทำหน้าที่ในแต่ละด้าน และนำแผนทั้ง 11 ด้านมารวมกันเป็นแผนปฏิรูปของชาติ รวมถึงการออกกฎหมายเพื่อให้กลไกต่างๆ เดินไปได้ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน

โดยเมื่อถามว่า ประชาชนคิดอย่างไร กับการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ อันดับ 1 อยากให้ปฏิรูปอย่างจริงจัง มีผลงานเป็นรูปธรรม 66.95% อันดับ 2 มีความสำคัญต่อการพัฒนาและทิศทางการปฏิรูปประเทศ 56.10% อันดับ 3 เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง มีความรู้ความสามารถ น่าจะทำงานได้ดี 51.69% อันดับ 4 เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ และเป็นประเด็นทางการเมือง 45.25% อันดับ 5 ส่วนใหญ่เป็นคนที่เคยทำงานให้ คสช. ไม่ค่อยมีคนรุ่นใหม่ 38.24%

ส่วนภาพรวมความสำคัญของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ที่นายกรัฐมนตรีตั้งขึ้น 11 คณะ มีดังนี้ ด้านเศรษฐกิจ 78.99% ด้านกฎหมาย 72.46% ด้านการเมือง 62.56% ด้านกระบวนการยุติธรรม 61.11% ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 52.42% ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 46.86% ด้านสังคม 44.44% ด้านสาธารณสุข 43.00% ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 40.05% ด้านสื่อสารมวลชน 38.45% ด้านพลังงาน 36.52%

เมื่อถามว่า ประชาชนมีความคาดหวังต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 คณะ มากน้อยเพียงใด? อันดับ 1 คาดหวังมาก 30.68% เพราะมีหน้าที่ในการปฏิรูปประเทศ กำหนดทิศทางการพัฒนาบ้านเมือง อยากเห็นเศรษฐกิจดีขึ้น ประเทศก้าวหน้า ฯลฯ อันดับ 2 ไม่ค่อยคาดหวัง 29.94% เพราะที่ผ่านมายังไม่เห็นผลงานการปฏิรูปที่ชัดเจน ไม่ค่อยมีคนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะมีใครเข้ามาทำงานก็ยังเหมือนเดิม ฯลฯ อันดับ 3 คาดหวังค่อนข้างมาก 24.40% เพราะ ดูจากรายชื่อแล้วเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ อยากให้ช่วยกันทำให้บ้านเมืองดีขึ้น ฯลฯ อันดับ 4 ไม่คาดหวัง 14.98% เพราะ เป็นปัญหาที่แก้ยาก ฝังรากลึกในสังคมไทย การเมืองมีแต่เรื่องทะเลาะเบาะแว้ง มุ่งแต่อำนาจและผลประโยชน์ ฯลฯ

และสิ่งที่ประชาชนอยากฝากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 คณะ อันดับ 1 เน้นปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี 64.65% อันดับ 2 อยากเห็นผลงานเป็นรูปธรรมชัดเจน ปฏิรูปได้สำเร็จ 62.11% อันดับ 3 ปฏิบัติหน้าที่ตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์ โปร่งใส 55.50% อันดับ 4 รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นสำคัญ 47.08% อันดับ 5 สร้างความยุติธรรมและเท่าเทียมในสังคม 46.34%