svasdssvasds

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ ลักษณะประธานสภา ในความคิดเห็นของประชาชน

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ ลักษณะประธานสภา ในความคิดเห็นของประชาชน

เปิดผลสำรวจนิด้าโพล ลักษณะประธานสภา ในความคิดเห็นของประชาชน อันดับ 1 ร้อยละ 76.72 ระบุว่า สามารถทำงานให้กับทุกพรรคการเมือง ด้วยความเป็นกลางได้

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ประธานสภาผู้แทนราษฎร 2566” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับประธานสภาผู้แทนราษฎร 2566

การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0 โดยมีผลสำรวจดังนี้

1. ความคิดเห็นของประชาชน ลักษณะของผู้ที่จะเป็นประธานสภา

อันดับ 1 ร้อยละ 76.72 ระบุว่า สามารถทำงานให้กับทุกพรรคการเมืองด้วยความเป็นกลางได้

อันดับ 2 ร้อยละ 28.63 ระบุว่า มีประสบการณ์ทำงานในฐานะ ส.ส. หลายสมัย

อันดับ 3 ร้อยละ 26.34 ระบุว่า ต้องจบกฎหมาย

อันดับ 4 ร้อยละ 24.89 ระบุว่า ต้องเป็นที่ยอมรับของ ส.ส.

อันดับ 5 ร้อยละ 16.41 ระบุว่า ต้องมาจากพรรคที่จะเป็นรัฐบาลเท่านั้น

อันดับ 6 ร้อยละ 15.95 ระบุว่า ไม่จำเป็นต้องมาจากพรรคเดียวกันกับนายกรัฐมนตรี

อันดับ 7 ร้อยละ 15.65 ระบุว่า ไม่จำเป็นต้องมาจากพรรคอันดับหนึ่งในสภาก็ได้

อันดับ 8 ร้อยละ 14.05 ระบุว่า มาจากพรรคที่จะเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้านก็ได้

อันดับ 9 ร้อยละ 13.36 ระบุว่า  ต้องมาจากพรรคอันดับหนึ่งในสภาเท่านั้น

อันดับ 10 ร้อยละ 13.05 ระบุว่า ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงานในฐานะ ส.ส. หลายสมัย

อันดับ 11 ร้อยละ 10.92 ระบุว่า ไม่จำเป็นต้องจบกฎหมาย

อันดับ 12 ร้อยละ 7.10 ระบุว่า ต้องมาจากพรรคเดียวกันกับนายกรัฐมนตรี

อันดับ 13 ร้อยละ 6.56 ระบุว่า เป็น ส.ส. คนไหนก็ได้

อันดับ 14 ร้อยละ 2.90 ระบุว่า สามารถผลักดันร่างกฎหมายของพรรคการเมืองที่ตนเองสังกัดได้

อันดับ 15 ร้อยละ 0.46 ระบุว่า ต้องมาจากพรรคที่จะเป็นฝ่ายค้านเท่านั้น

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ ลักษณะประธานสภา ในความคิดเห็นของประชาชน

ข่าวที่น่าสนใจ

2. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจของ ส.ส. ในการเลือกประธานสภา

อันดับ 1 ร้อยละ 52.44 ระบุว่า ส.ส. ควรมีการตกลงกันภายในพรรคของตนเองก่อนลงคะแนนเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร

อันดับ 2 ร้อยละ 47.10 ระบุว่า ควรปล่อยให้ ส.ส. ใช้อิสระในการลงคะแนนเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร

ร้อยละ 0.46 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ไม่สนใจ

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ ลักษณะประธานสภา ในความคิดเห็นของประชาชน

กลุ่มตัวอย่าง

ภูมิลำเนา

ร้อยละ 8.55 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ

ร้อยละ 18.55 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคกลาง 

ร้อยละ 18.01 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ

ร้อยละ 33.44 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ร้อยละ 13.74 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้

ร้อยละ 7.71 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออก ตัวอย่าง

เพศ

ร้อยละ 48.09 เป็นเพศชาย

ร้อยละ 51.91 เป็นเพศหญิง

อายุ

ร้อยละ 12.90 อายุ 18-25 ปี

ร้อยละ 17.79 อายุ 26-35 ปี

ร้อยละ 18.93 อายุ 36-45 ปี

ร้อยละ 26.64 อายุ 46-59 ปี

ร้อยละ 23.74 อายุ 60 ปีขึ้นไป

ศาสนา

ร้อยละ 96.18 นับถือศาสนาพุทธ

ร้อยละ 3.28 นับถือศาสนาอิสลาม

ร้อยละ 0.54 นับถือศาสนาคริสต์และศาสนาอื่น ๆ

สถานภาพ

ร้อยละ 33.44 สถานภาพโสด

ร้อยละ 64.35 สมรส

ร้อยละ 2.21 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่

การศึกษา

ร้อยละ 27.40 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า

ร้อยละ 34.05 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

ร้อยละ 6.64 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า

ร้อยละ 27.56 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

ร้อยละ 4.35 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

อาชีพ

ร้อยละ 8.40 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

ร้อยละ 15.88 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน

ร้อยละ 20.08 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ

ร้อยละ 13.13 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง

ร้อยละ 15.95 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน

ร้อยละ 20.91 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน

ร้อยละ 5.65 เป็นนักเรียน/นักศึกษา

รายได้

ร้อยละ 23.21 ไม่มีรายได้

ร้อยละ 19.39 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท

ร้อยละ 28.47 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน10,001-20,000 บาท

ร้อยละ 9.46 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท

ร้อยละ 3.36 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท

ร้อยละ 3.36 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป

ร้อยละ 12.75 ไม่ระบุรายได้

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ ลักษณะประธานสภา ในความคิดเห็นของประชาชน

ที่มา นิด้าโพล

related