svasdssvasds

ผลสำรวจนิด้าโพล ประชาชนเชื่อว่า 8 พรรคร่วมฯ ผลักดันพิธาเป็นนายกฯ สำเร็จ

ผลสำรวจนิด้าโพล ประชาชนเชื่อว่า 8 พรรคร่วมฯ ผลักดันพิธาเป็นนายกฯ สำเร็จ

นิด้าโพล” เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ความจริงใจในการร่วมจัดตั้งรัฐบาล 8 พรรค” โดย 38.40 % ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อ และ 16.87 % เชื่อมากว่าทั้ง 8 พรรคมีความจริงใจในการจัดตั้งรัฐบาล

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ความจริงใจในการร่วมจัดตั้งรัฐบาล 8 พรรค” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2566 เผยแพร่เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 66 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง

เกี่ยวกับความจริงใจในการร่วมจัดตั้งรัฐบาล 8 พรรค การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0 โดยมีผลสำรวจดังนี้

1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการที่สภาฯ เลือก นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร

อันดับ 1 ร้อยละ 45.50 ระบุว่า ค่อนข้างพอใจ

อันดับ 2 ร้อยละ 37.40 ระบุว่า พอใจมาก

อันดับ 3 ร้อยละ 9.54 ระบุว่า ไม่ค่อยพอใจ

อันดับ 4 ร้อยละ 6.34 ระบุว่า ไม่พอใจเลย

อันดับ 5 ร้อยละ 1.22 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

เปิดผลสำรวจนิด้าโพล “ความจริงใจในการร่วมจัดตั้งรัฐบาล 8 พรรค”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

2. ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับพรรคการเมืองที่จะได้รับประโยชน์จากการที่สภาฯ เลือก นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร

อันดับ 1 ร้อยละ 58.93 ระบุว่า ทั้งสองพรรคได้ประโยชน์พอ ๆ กัน

อันดับ 2 ร้อยละ 23.13 ระบุว่า พรรคเพื่อไทยได้ประโยชน์มากกว่า

อันดับ 3 ร้อยละ 7.94 ระบุว่า พรรคก้าวไกลได้ประโยชน์มากกว่า

อันดับ 4 ร้อยละ 6.95 ระบุว่า ทั้งสองพรรคไม่มีใครได้ประโยชน์เลย

อันดับ 5 ร้อยละ 3.05 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

3. ความเชื่อของประชาชนต่อ 8 พรรคที่กำลังร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลว่าจะร่วมมือกันอย่างจริงใจ

อันดับ 1 ร้อยละ 38.40 ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อ

อันดับ 2 ร้อยละ 29.54 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อ

อันดับ 3 ร้อยละ 16.87 ระบุว่า เชื่อมาก

อันดับ 4 ร้อยละ 14.43 ระบุว่า ไม่เชื่อเลย

อันดับ 5 ร้อยละ 0.76 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

4. ความเชื่อของประชาชนต่อ 8 พรรคที่กำลังร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลว่า จะสามารถผลักดันให้ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นนายกรัฐมนตรี

อันดับ 1 ร้อยละ 38.62 ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อ

อันดับ 2 ร้อยละ 26.18 ระบุว่า เชื่อมาก

อันดับ 3 ร้อยละ 23.59 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อ

อันดับ 4 ร้อยละ 10.69 ระบุว่า ไม่เชื่อเลย

อันดับ 5 ร้อยละ 0.92 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

เปิดผลสำรวจนิด้าโพล “ความจริงใจในการร่วมจัดตั้งรัฐบาล 8 พรรค”

กลุ่มตัวอย่าง

ภูมิลำเนา

ร้อยละ 8.55 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ

ร้อยละ 18.55 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคกลาง

ร้อยละ 18.01 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ

ร้อยละ 33.44 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ร้อยละ 13.74 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้

ร้อยละ 7.71 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออก

เพศ

ร้อยละ 48.09 เป็นเพศชาย

ร้อยละ 51.91 เป็นเพศหญิง

อายุ

ร้อยละ 12.90 อายุ 18-25 ปี

ร้อยละ 17.79 อายุ 26-35 ปี

ร้อยละ 18.93 อายุ 36-45 ปี

ร้อยละ 26.64 อายุ 46-59 ปี

ร้อยละ 23.74 อายุ 60 ปีขึ้นไป

ศาสนา

ร้อยละ 95.42 นับถือศาสนาพุทธ

ร้อยละ 3.66 นับถือศาสนาอิสลาม

ร้อยละ 0.92 นับถือศาสนาคริสต์และศาสนาอื่น ๆ

สถานภาพ

ร้อยละ 34.20 สถานภาพโสด

ร้อยละ 63.43 สมรส

ร้อยละ 2.37 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่

เปิดผลสำรวจนิด้าโพล “ความจริงใจในการร่วมจัดตั้งรัฐบาล 8 พรรค”

การศึกษา

ร้อยละ 24.27 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า

ร้อยละ 34.43 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

ร้อยละ 8.25 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า

ร้อยละ 28.24 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

ร้อยละ 4.81 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

อาชีพ

ร้อยละ 8.17 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

ร้อยละ 17.40 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน

ร้อยละ 19.39 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ

ร้อยละ 12.98 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง

ร้อยละ 16.49 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน

ร้อยละ 20.91 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน

ร้อยละ 4.66 เป็นนักเรียน/นักศึกษา

รายได้

ร้อยละ 21.76 ไม่มีรายได้

ร้อยละ 18.86 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท

ร้อยละ 27.71 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท

ร้อยละ 12.21 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท

ร้อยละ 5.34 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท

ร้อยละ 4.20 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป

ร้อยละ 9.92 ไม่ระบุรายได้

ที่มา ความจริงใจในการร่วมจัดตั้งรัฐบาล 8 พรรค

related