svasdssvasds

เปิดรายชื่อข้าราชการการเมือง ที่ปรึกษา เลขาฯ 9 กระทรวง ยุครัฐบาลเศรษฐา

เปิดรายชื่อข้าราชการการเมือง ที่ปรึกษา เลขาฯ 9 กระทรวง ยุครัฐบาลเศรษฐา

ชวนส่องรายชื่อ ข้าราชการการเมือง เลขานุการรัฐมนตรี ใน 9 กระทรวง ในยุครัฐบาลเศรษฐา จะมีใครบ้าง ในแต่ละกระทรวง เช็กเลย!

นายสัตวแพทย์ ชัย วัชรงค์  โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566 มีมติอนุมัติ เห็นชอบ ในเรื่องแต่งตั้ง ข้าราชการการเมือง เลขานุการรัฐมนตรี  ใน 9 กระทรวง ในยุครัฐบาลเศรษฐา 1   ได้แก่ 1.กระทรวงมหาดไทย, 2.กระทรวงยุติธรรม, 3. กระทรวงคมนาคม, 4. กระทรวงทรัพยากรฯ, 5. กระทรวงอุตสาหกรรม, 6.กระทรวงแรงงาน , 7. กระทรวงวัฒนธรรม , 8. กระทรวงการคลัง และ 9. กระทรวงพลังงาน 

โดยประกาศนั้นจะมีผลตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 ก.ย. 2566 เป็นต้นไป 

นายสัตวแพทย์ ชัย วัชรงค์  โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 

• การแต่งตั้งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะรัฐมนตรี รัฐบาลเศรษฐา 1 มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ แต่งตั้ง นางพรอนงค์ บุษราตระกูล ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (เลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต.) ตามมติเสียงข้างมากของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และเป็นอันดับสูงสุด มีผลตั้งแต่วันที่ 18 ก.ย.นี้ 

• การมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทน รมว.มหาดไทย
คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติเป็นหลักการมอบหมายให้ รมช.มหาดไทย รักษาราชการแทน รมช.มหาดไทย ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรมว.มหาดไทย หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามนัยมาตรา 42 แห่งพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 โดยเรียงตามลำดับ 

  1. นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย
  2. นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รมช.มหาดไทย
  3. นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รมช.มหาดไทย

•การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงยุติธรรม) 
คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งตั้งข้าราชการการเมือง 

  1. นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา รมว.ยุติธรรม
  2. นายกูเฮง ยาวอหะซัน ดำรงตำแหน่งเลขานุการ รมว.ยุติธรรม

• การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงคมนาคม)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน 4 คน 

1.นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ ที่ปรึกษา นางมนพร เจริญศรี รมช.คมนาคม
2.นายสรพันธ์ คุณากรวงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการ นางมนพร เจริญศรี รมช.คมนาคม
3.นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล ที่ปรึกษา นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รมช.คมนาคม
4.น.ส.ณภัทรา กมลรักษา ผู้ช่วยเลขานุการ นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รมช.คมนาคม

• การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงทรัพยากรฯ )
คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบเสนอแต่งตั้ง ดังนี้
นายนพดล พลเสน ให้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงแรงงาน)
คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอแต่งตั้ง ดังนี้
นายอารี ไกรนรา เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.แรงงาน

• การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงอุตสาหกรรม)
คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ดังนี้
นายดนัยณัฏฐ์ โชคอำนวย ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รมว.อุตสาหกรรม
น.ส.ไพลิน เทียนสุวรรณ ดำรงตำแหน่งเลขานุการ น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รมว.อุตสาหกรรม

•ขอต่อเวลาการดำรงตำแหน่งเลขาธิการส.ป.ก. (ครั้งที่ 2)

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอการต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมต่อไปอีก 1 ปี (ครั้งที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2566 ถึงวันที่ 30 ก.ย.2567

• การแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง (กระทรวงแรงงาน)
คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเสนอแต่งตั้ง นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง เพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.นี้ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง

• การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงวัฒนธรรม)
คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ดังนี้
นายสุรพล เกียรติไชยากร ที่ปรึกษา นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.วัฒนธรรม
น.ส.เพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ ดำรงตำแหน่ง เลขานุการ รมว.วัฒนธรรม

น.ส.เพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ ดำรงตำแหน่ง เลขานุการ รมว.วัฒนธรรม ในรัฐบาลเศรษฐา 1

• การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงการคลัง)
คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน 2 ราย ดังนี้
นายนิโรธ สุนทรเลขา ที่ปรึกษา นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รมช.คลัง 
น.ส.ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รมช.คลัง  

• แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงพลังงาน)
คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอแต่งตั้ง
น.ส.อรพินทร์ เพชรทัต เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษา นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รมว.พลังงาน
นายเริงชัย คงทอง เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการ นายพีระพันธุ์  

related