svasdssvasds

AOT ปรับขึ้นค่าธรรมเนียมสนามบิน ผู้โดยสารขาออก-ในประเทศ ดีเดย์ 1 เม.ย.

AOT ปรับขึ้นค่าธรรมเนียมสนามบิน ผู้โดยสารขาออก-ในประเทศ ดีเดย์ 1 เม.ย.

AOT ปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ของผู้โดยสารขาออกทั้งต่างประเทศและในประเทศอีกคนละ 30 บาท/ครั้ง เริ่ม 1 เม.ย.2567 นี้

SHORT CUT

 • AOT ปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ของผู้โดยสารขาออกทั้งต่างประเทศและในประเทศอีกคนละ 30 บาท/ครั้ง เริ่ม 1 เม.ย.2567
 • ทอท.ได้นําระบบบริการผู้โดยสารขึ้นเครื่อง (CUPPS) มาให้บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสาร ด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ทันสมัย
 • ท่าอากาศยานที่ปรับขึ้นค่าธรรมเนียมทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ แม่ฟ้าหลวง เชียงราย ภูเก็ต และหาดใหญ่

 

AOT ปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ของผู้โดยสารขาออกทั้งต่างประเทศและในประเทศอีกคนละ 30 บาท/ครั้ง เริ่ม 1 เม.ย.2567 นี้

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) AOT หรือ ทอท. จะปรับขึ้นค่าบริการผู้โดยสารขาออก (Passenger Service Charges: PSC) หรือค่าธรรมเนียมสนามบิน ทั้ง 6 แห่ง

อัตราการปรับขึ้นค่าโดยสารขาออกระหว่างประเทศ-ขาออกภายในประเทศ

 • ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ โดยปรับจาก 700 บาท/คน เป็น 730 บาท/คน
 • ผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ปรับจาก 100 บาท/คน เป็น 130 บาท/คน

โดยจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

สาเหตุที่ ทอท.ต้องปรับค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน เนื่องจาก ทอท.ได้นําระบบบริการผู้โดยสารขึ้นเครื่อง (CUPPS) มาให้บริการตามท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท.ทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ แม่ฟ้าหลวง เชียงราย ภูเก็ต และหาดใหญ่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสาร ด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ทันสมัย มีศักยภาพเทียบเท่าระดับสากล

ดร.กีรติ กิจมานะวัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (AOT)

ดร.กีรติ กิจมานะวัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (AOT) เปิดเผยว่า ตามที่ AOT ได้นําระบบบริการผู้โดยสารขึ้นเครื่อง (Common Use Passenger Processing Systems: CUPPS) มาให้บริการ ณ ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ AOT ทั้ง 6 แห่ง ได้แก่

 1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 2. ท่าอากาศยานดอนเมือง
 3. ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
 4. ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
 5. ท่าอากาศยานภูเก็ต 
 6. ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 

ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ความปลอดภัยในการใช้บริการมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับมติที่ประชุมคณะกรรมการการบินพลเรือน ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ที่ได้กำหนดนโยบายด้านการบินพลเรือนของประเทศในการนำเทคโนโลยีระบบบริการผู้โดยสารขึ้นเครื่อง (CUPPS) มาใช้ในสนามบินที่ให้บริการแก่สาธารณะ เพื่อพัฒนาการดำเนินการสนามบินสาธารณะให้มีความทันสมัย มีศักยภาพเทียบเท่าระดับสากล 

ปัจจุบันการให้บริการระบบ CUPPS ประกอบด้วย

 • บริการตรวจบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง (Common Use Terminal Equipment: CUTE) ที่เข้ามาช่วยยกระดับการให้บริการของเคาน์เตอร์เช็กอินเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับการบริการบนมาตรฐานเดียวกันกับท่าอากาศยานระดับสากล 
 • บริการเช็กอินด้วยตัวเองอัตโนมัติ (Common Use Self Service: CUSS) เพื่ออำนวยความสะดวกผู้โดยสารไม่ต้องรอแถวเช็กอิน อีกทั้งยังสามารถเช็กอินล่วงหน้าเป็นเวลา 6 – 12 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (ตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน) 
 • บริการรับกระเป๋าสัมภาระอัตโนมัติ (Common Use Bag Drop: CUBD) สำหรับให้ผู้โดยสารสามารถโหลดสัมภาระได้ด้วยตนเอง ซึ่งการนําระบบ CUPPS มาให้บริการส่งผลให้มีต้นทุนอัตราค่าบริการที่เพิ่มขึ้น 

ดังนั้น AOT จะปรับขึ้นค่าบริการผู้โดยสารขาออก (Passenger Service Charges: PSC) สำหรับผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ โดยปรับจาก 700 บาทต่อคน เป็น 730 บาทต่อคน และค่า PSC สำหรับผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ปรับจาก 100 บาทต่อคน เป็น 130 บาทต่อคน โดยจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

related