svasdssvasds

กกต. เปิดแล้ว! ให้รับใบสมัคร สว. ที่ อำเภอ-ท้องถิ่น-เขต ไม่เว้นวันหยุดราชการ

กกต. เปิดแล้ว! ให้รับใบสมัคร สว. ที่ อำเภอ-ท้องถิ่น-เขต ไม่เว้นวันหยุดราชการ

กกต.เปิดให้บริการขอใบรับสมัคร สว. ที่สำนักงานทะเบียนอำเภอ "อำเภอ-ท้องถิ่น-เขต" ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.เผยแพร่ข้อมูลว่า ขณะนี้สำนักทะเบียนอำเภอ/ท้องถิ่น รวมถึงสำนักงานเขตทุกเขต ได้เปิดบริการให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็น สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ไปขอรับใบสมัคร (สว.2) พร้อมแบบข้อมูลแนะนำตัว (สว.3) และหนังสือรับรองความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์หรือทำงานในกลุ่มที่สมัคร (สว.4) ด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยใช้หลักฐานแสดงตนอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนีั

  1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
  2. บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือ
  3. บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร หรือ
  4. หลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติ่มได้ที่ www.ect.go.th หรือสอบถามได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัด และสายด่วน 1444 ในวันและเวลาราชการ

related