svasdssvasds

โปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกา ให้มีการเลือก สว. 2567 มีผลใช้บังคับทันที

โปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกา ให้มีการเลือก สว. 2567 มีผลใช้บังคับทันที

ราชกิจจาฯ เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 2567 แล้ว มีผลบังคับใช้ทันที

11 พ.ค. 2567 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ 2567

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ไว้ ณ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2567 เป็นปีที่ 9 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 107 วรรคห้า และมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

  • มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกา ให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2567 ”
  • มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
  • มาตรา 3 ให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา
  • มาตรา 4 ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

โปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกา ให้มีการเลือก สว. 2567 มีผลใช้บังคับทันที

related