svasdssvasds

สปส.แจงเรียกเงินเยียวยาโควิดคืน จากผู้ประกันตน ม.40 เหตุได้สิทธิซับซ้อน

สปส.แจงเรียกเงินเยียวยาโควิดคืน จากผู้ประกันตน ม.40 เหตุได้สิทธิซับซ้อน

ประกันสังคม แจงเหตุเรียกเงินผู้ประกันตนคืน โครงการเยียวยาวิกฤตโควิด ระบุเร่งจ่ายเงินเพื่อบรรเทาความทุกข์ร้อนผู้ประกันตน จบโครงการตรวจสอบย้อนหลังพบบางคนได้สิทธิซับซ้อน จ่ายเงินเกินสิทธิ ขอผู้ได้รับจดหมายส่งเงินคืน ผ่อนชำระรายงวดได้

จากกรณีมีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการเรียกคืนเงินตามโครงการเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ (ผู้ประกันตนมาตรา 40) ในช่วงวิกฤตโควิด

นางนิยดา เสนีย์มโนมัย โฆษกสำนักงานประกันสังคม ขอเรียนชี้แจงว่าการพิจารณาจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติเงินจากรัฐบาล ในส่วนของการเยียวยาผู้ประกันตนตามมาตรา 40 มีเงื่อนไขสำคัญที่จะต้องพิจารณาได้แก่  

  • สถานะความเป็นผู้ประกันตนในช่วงที่มีการอนุมัติโครงการ
  • พื้นที่ที่ประกอบอาชีพหรือพักอาศัยอยู่ในขณะนั้น ต้องอยู่ในพื้นที่สีแดงตามประกาศของรัฐ ซึ่งมีการทยอยประกาศเป็นระลอก รวมทั้งสิ้น 29 จังหวัด
  • การจ่ายเงินสมทบต้องอยู่ในช่วงระยะเวลาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการ

สำนักงานประกันสังคมได้เร่งดำเนินการจ่ายเงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประกันตน แต่เนื่องจากเงื่อนไขการได้รับสิทธิที่ซับซ้อนดังกล่าว ประกอบกับจำนวนผู้ประกันตน ม.40 ได้เพิ่มขึ้นจากจำนวน 3.6 ล้านคน เป็น 9.6 ล้านคน และในช่วงที่เปิดโอกาสให้ผู้สมัคร ม.40 รายใหม่รับสิทธิเยียวยาได้ จึงจำเป็นต้องใช้ระบบ IT ในการประมวลผลตรวจสอบสิทธิ เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้ผู้ประกันตนได้อย่างรวดเร็วบรรเทาความเดือดร้อนได้ทันการณ์

แต่เนื่องจากงบประมาณที่ใช้ดำเนินการมาจากโครงการเงินกู้ของรัฐบาล ดังนั้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการเยียวยา จะต้องตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จากการสอบทานข้อมูลการดำเนินงานโดยละเอียด พบว่าเงื่อนไขการเกิดสิทธิที่ซับซ้อน ทำให้มีการจ่ายเงินเกินสิทธิให้กับผู้ประกันตน จึงจำเป็นต้องแจ้งผู้ประกันตนให้ดำเนินการส่งคืนเงินดังกล่าว

ทั้งนี้หากผู้ประกันตนไม่สามารถส่งคืนเงินได้ในคราวเดียวสามารถดำเนินการขอผ่อนชำระเป็นรายงวดได้ โดยขอให้ติดต่อสำนักงานประกันสังคมพื้นที่ /จังหวัด /สาขา ที่รับผิดชอบต่อไป 

สปส.แจงเรียกเงินเยียวยาโควิดคืน จากผู้ประกันตน ม.40 เหตุได้สิทธิซับซ้อน

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน - Social Security Office

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

related