svasdssvasds

รู้จักซอฟต์พาวเวอร์ Soft Power ที่รัฐไทยควรผลักดัน

รู้จักซอฟต์พาวเวอร์ Soft Power ที่รัฐไทยควรผลักดัน

ซอฟต์พาวเวอร์ Soft Power หรือพลังที่หน่วยงานภาครัฐ พยายามผลักดันให้เกิดโอกาสด้วยการสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ ผ่าน 3 เสาหลัก ได้แก่ คุณค่าทางการเมือง วัฒนธรรม และนโยบายการต่างประเทศ

NIA คาดหวังการลงทุนจากภาครัฐ และเร่งสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ Soft Power  ผ่าน 6 แกนหลักซอฟต์พาวเวอร์ ประกอบด้วย

 • Digital
 • Culture
 • Enterprise
 • Education
 • Engagement
 • Government

อ่านข่าวอื่นๆ เพิ่มเติม

ลำดับความสำคัญจากการใช้เทคโนโลยี ถูกแบ่งลำดับความสำคัญเป็น

สิ่งที่น่าลงทุนมากที่สุด

 • ซอฟต์แวร์
 • วิดีโอเกมส์

สิ่งที่น่าลงทุนปานกลาง

 • ดนตรี
 • ทัศนศิลป์ 
 • การพิมพ์
 • การกระจายเสียง
 • การโฆษณา
 • ภาพยนต์
 • กีฬา

สิ่งที่น่าลงทุนน้อยที่สุด

 • งานฝีมือและหัตถกรรม
 • ศิลปะการแสดง
 • แพทย์แผนไทย
 • การออกแบบ
 • ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
 • อาหารไทย
 • สถาปัตยกรรม
 • แฟชั่น

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าลงทุนน้อยไม่ได้หมายความว่าไม่ควรลงทุน เพียงแค่สิ่งเหล่านี้ในต่างประเทศมีการลงทุนกันหนักมาก หากเราไปแข่งตอนนี้ก็อาจจะกลายเป็นผู้ตามหรือของเลียนแบบ

ดังนั้น ในประเทศไทยควรเร่งลงทุนไปในเรื่องของนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้มากกว่าประเทศอื่นๆ เพิ่มก้าวกระโดดในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์

รวมทั้งการเร่งสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีก็ควรที่จะลงมือทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจเข้าประเทศ เพราะเป็นหนทางสร้างรายได้เข้าประเทศได้อย่างยั่งยืนและมหาศาลมากกกว่าการที่ไทยจะเป็นแค่บริษัท

related