svasdssvasds

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ “1 ปี ผู้ว่าฯ ชัชชาติ” ผลงานโดนใจชาว กทม. หรือไม่ ?

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ “1 ปี ผู้ว่าฯ ชัชชาติ” ผลงานโดนใจชาว กทม. หรือไม่ ?

เปิดผลสำรวจของ “นิด้าโพล”สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ในการทำหน้าที่ ผู้ว่าฯ กทม. ในระยะเวลา 1 ปี ของ "ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ"

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “1 ปี ผู้ว่าฯ ชัชชาติ” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 24-30 พฤษภาคม 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 50 เขต กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,000 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการทำงานในรอบ 1 ปี ของ “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของคนกรุงเทพมหานครต่อการทำงานในรอบ 1 ปี ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร "ชัชชาติ สิทธิพันธุ์" ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจในผลงานด้านต่างๆ ของ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

1. การเพิ่มพื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะ

ร้อยละ 42.20 ระบุว่า ค่อนข้างดี

รองลงมา ร้อยละ 27.55 ระบุว่า ดีมาก

ร้อยละ 14.75 ระบุว่า ไม่ค่อยดี

ร้อยละ 10.95 ระบุว่า ไม่ดีเลย

และร้อยละ 4.55 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

2. การแก้ไขปัญหาความสะอาด ขยะ ฝุ่นละออง น้ำเสีย

ร้อยละ 44.35 ระบุว่า ค่อนข้างดี

รองลงมา ร้อยละ 23.45 ระบุว่า ดีมาก

ร้อยละ 18.45 ระบุว่า ไม่ค่อยดี

ร้อยละ 12.35 ระบุว่า ไม่ดีเลย

และร้อยละ 1.40 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ “1 ปี ผู้ว่าฯ ชัชชาติ” ผลงานโดนใจชาว กทม. หรือไม่ ?

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

3. การส่งเสริมการท่องเที่ยวใน กทม.

ร้อยละ 43.85 ระบุว่า ค่อนข้างดี

รองลงมา ร้อยละ 22.40 ระบุว่า ดีมาก

ร้อยละ 15.40 ระบุว่า ไม่ค่อยดี

ร้อยละ 9.70 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

และร้อยละ 8.65 ระบุว่า ไม่ดีเลย

4. การปรับปรุงการให้บริการในหน่วยงานของ กทม.

ร้อยละ 41.85 ระบุว่า ค่อนข้างดี

รองลงมา ร้อยละ 21.00 ระบุว่า ดีมาก

ร้อยละ 18.00 ระบุว่า ไม่ค่อยดี

ร้อยละ 10.20 ระบุว่า ไม่ดีเลย

และร้อยละ 8.95 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

5. การปรับปรุงและจัดระเบียบทางเท้า เช่น หาบเร่แผงลอย การจอดยานพาหนะหรือตั้งร้านบนทางเท้า

ร้อยละ 44.05 ระบุว่า ค่อนข้างดี

ร้อยละ 20.75 ระบุว่า ดีมาก

ร้อยละ 18.40 ระบุว่า ไม่ค่อยดี

ร้อยละ 14.30 ระบุว่า ไม่ดีเลย

ร้อยละ 2.50 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ “1 ปี ผู้ว่าฯ ชัชชาติ” ผลงานโดนใจชาว กทม. หรือไม่ ?

6. การป้องกันอาชญากรรม และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น การติดไฟส่องสว่าง กล้องวงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัย

ร้อยละ 43.10 ระบุว่า ค่อนข้างดี

ร้อยละ 19.95 ระบุว่า ดีมาก

ร้อยละ 20.00 ระบุว่า ไม่ค่อยดี

ร้อยละ 11.95 ระบุว่าไม่ดีเลย

ร้อยละ 5.00 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

7. การสนับสนุนการกีฬา

ร้อยละ 42.40 ระบุว่า ค่อนข้างดี

ร้อยละ 19.85 ระบุว่า ดีมาก

ร้อยละ 17.35 ระบุว่า ไม่ค่อยดี

ร้อยละ 12.25 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

ร้อยละ 8.15 ระบุว่า ไม่ดีเลย

8. การปรับปรุงทัศนียภาพ ถนน ตรอก ซอย ตัวอย่าง

ร้อยละ 48.40 ระบุว่า ค่อนข้างดี

ร้อยละ 19.70 ระบุว่า ดีมาก

ร้อยละ 17.25 ระบุว่า ไม่ค่อยดี

ร้อยละ 12.05 ระบุว่า ไม่ดีเลย

ร้อยละ 2.60 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ “1 ปี ผู้ว่าฯ ชัชชาติ” ผลงานโดนใจชาว กทม. หรือไม่ ?

9. การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

ร้อยละ 36.15 ระบุว่า ค่อนข้างดี

รองลงมา ร้อยละ 19.25 ระบุว่า ดีมาก

ร้อยละ 16.10 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

ร้อยละ 15.70 ระบุว่า ไม่ค่อยดี

ร้อยละ 12.80 ระบุว่า ไม่ดีเลย

10. การแก้ไขปัญหาทุจริต คอร์รัปชัน ในหน่วยงานของ กทม.

ร้อยละ 29.35 ระบุว่า ค่อนข้างดี

รองลงมา ร้อยละ 21.45 ระบุว่า ไม่ค่อยดี

ร้อยละ 18.25 ระบุว่า ดีมาก

ร้อยละ 17.05 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

ร้อยละ13.90 ระบุว่า ไม่ดีเลย

11. การจัดระเบียบการชุมนุม

ร้อยละ 40.55 ระบุว่า ค่อนข้างดี

รองลงมา ร้อยละ 17.70 ระบุว่า ดีมาก

ร้อยละ 16.05 ระบุว่า ไม่ค่อยดี

ร้อยละ 14.65 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

ร้อยละ 11.05 ระบุว่า ไม่ดีเลย

12. การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า เรือ

ร้อยละ 37.15 ระบุว่า ค่อนข้างดี

รองลงมา ร้อยละ 19.95 ระบุว่า ไม่ค่อยดี

ร้อยละ 15.90 ระบุว่า ดีมาก

ร้อยละ 15.80 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

ร้อยละ 11.20 ระบุว่า ไม่ดีเลย

13. การพัฒนาการศึกษา แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน

ร้อยละ 36.75 ระบุว่า ค่อนข้างดี

รองลงมา ร้อยละ 20.55 ระบุว่า ไม่ค่อยดี

ร้อยละ 16.70 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

ร้อยละ 15.05 ระบุว่า ดีมาก

ร้อยละ 10.95 ระบุว่า ไม่ดีเลย

14. การแก้ไขปัญหาสุขภาพ/สาธารณสุข

ร้อยละ 45.05 ระบุว่า ค่อนข้างดี

รองลงมา ร้อยละ 20.05 ระบุว่า ไม่ค่อยดี

ร้อยละ 14.45 ระบุว่า ดีมาก

ร้อยละ 10.60 ระบุว่า ไม่ดีเลย

ร้อยละ 9.85 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

15. การจัดระเบียบ คนเร่ร่อน คนจรจัด ขอทาน

ร้อยละ 40.30 ระบุว่า ค่อนข้างดี

ร้อยละ 27.10 ระบุว่า ไม่ค่อยดี

ร้อยละ 13.85 ระบุว่า ไม่ดีเลย

ร้อยละ 10.40 ระบุว่า ดีมาก

ร้อยละ 8.35 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

16. การแก้ไขปัญหาจราจรและรถติด

ร้อยละ 39.75 ระบุว่า ค่อนข้างดี

รองลงมา ร้อยละ 26.85 ระบุว่า ไม่ค่อยดี

ร้อยละ 18.45 ระบุว่า ไม่ดีเลย

ร้อยละ 10.30 ระบุว่า ดีมาก

ร้อยละ 4.65 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

17. การแก้ไขปัญหาค่าครองชีพ/ปากท้อง

ร้อยละ 35.00 ระบุว่า ไม่ค่อยดี

ร้อยละ 27.15 ระบุว่า ค่อนข้างดี

ร้อยละ 19.55 ระบุว่า ไม่ดีเลย

ร้อยละ 12.85 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

ร้อยละ 5.45 ระบุว่า ดีมาก

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ “1 ปี ผู้ว่าฯ ชัชชาติ” ผลงานโดนใจชาว กทม. หรือไม่ ?

ส่วนที่ 2

ความพึงพอใจของคนกรุงเทพมหานครต่อการทำงานในรอบ 1 ปี ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์”

ร้อยละ 47.45 ระบุว่า ค่อนข้างพอใจ

เพราะ เป็นคนขยันตั้งใจทำงาน ปัญหาในพื้นที่ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว และ กทม. มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น รองลงมา

ร้อยละ 27.75 ระบุว่า พอใจมาก

เพราะ ลงพื้นที่รับฟังเสียงของประชาชนอย่างสม่ำเสมอ ปัญหาที่ร้องเรียนได้รับการแก้ไข ขณะที่บางส่วนระบุว่า ทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้กับประชาชน

ร้อยละ 14.80 ระบุว่า ไม่ค่อยพอใจ

เพราะ ทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้ได้น้อย และปัญหาใน กทม. ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง เช่น ปัญหาการจราจร

ร้อยละ 10.00 ระบุว่า ไม่พอใจเลย

เพราะ ผลงานไม่ชัดเจน และยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างไปจากเดิม

ส่วนที่ 3 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ผู้ตอบแบบสอบถาม

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างทั้งหมดมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่กรุงเทพมหานคร

เพศ

ร้อยละ 45.70 เป็นเพศชาย

ร้อยละ 54.30 เป็นเพศหญิง

อายุ

ร้อยละ 11.80 อายุ 18-25 ปี

ร้อยละ 17.00 อายุ 26-35 ปี

ร้อยละ 18.95 อายุ 36-45 ปี

ร้อยละ 26.15 อายุ 46-59 ปี

ร้อยละ 26.10 อายุ 60 ปีขึ้นไป

ศาสนา

ร้อยละ 94.00 นับถือศาสนาพุทธ

ร้อยละ 4.15 นับถือศาสนาอิสลาม

ร้อยละ 1.85 นับถือศาสนาคริสต์ และอื่นๆ

สภานภาพ

ร้อยละ 41.95 สถานภาพโสด

ร้อยละ 55.00 สมรส

ร้อยละ 3.05 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ “1 ปี ผู้ว่าฯ ชัชชาติ” ผลงานโดนใจชาว กทม. หรือไม่ ?

การศึกษา

ร้อยละ 11.70 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า

ร้อยละ 26.40 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

ร้อยละ 7.10 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า

ร้อยละ 43.80 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

ร้อยละ 11.00 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

อาชีพ

ร้อยละ 7.10 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

ร้อยละ 28.15 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน

ร้อยละ 27.00ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ

ร้อยละ 0.15 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง

ร้อยละ 7.80 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน

ร้อยละ 24.15 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน

ร้อยละ 5.65 เป็นนักเรียน/นักศึกษา

รายได้

ร้อยละ 24.80 ไม่มีรายได้

ร้อยละ 4.75 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท

ร้อยละ 21.70 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท

ร้อยละ 16.30 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท

ร้อยละ 8.25 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท

ร้อยละ 11.75 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป

ร้อยละ 12.45 ไม่ระบุรายได้

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ “1 ปี ผู้ว่าฯ ชัชชาติ” ผลงานโดนใจชาว กทม. หรือไม่ ?

ที่มา นิด้าโพล

related