svasdssvasds

ผลสำรวจนิด้าโพล ประชาชนส่วนใหญ่เชื่อว่า มีส่วยสติกเกอร์รถบรรทุก

ผลสำรวจนิด้าโพล ประชาชนส่วนใหญ่เชื่อว่า มีส่วยสติกเกอร์รถบรรทุก

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ เรื่อง “ส่วยสติกเกอร์ รถบรรทุก” โดยประชาชน 60.76 % เชื่อมากว่ามีส่วยสติกเกอร์ฯ และประชาชน 25.34 % ค่อยข้างเชื่อ

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ส่วยสติกเกอร์ รถบรรทุก” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง

เกี่ยวกับส่วยสติกเกอร์รถบรรทุก การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็น จากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ กำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0 โดยมีผลสำรวจดังต่อไปนี้

1. ท่านคิดว่ารถบรรทุกส่วนใหญ่ มีการบรรทุกเกินกว่าน้ำหนักที่กฎหมายกำหนดหรือไม่

ส่วนใหญ่มีการบรรทุกเกินกว่าน้ำหนักที่กฎหมายกำหนด 82.90 %

ส่วนใหญ่มีการบรรทุกไม่เกินกว่าน้ำหนักที่กฎหมายกำหนด 11.45 %

ผลสำรวจนิด้าโพล ประชาชนส่วนใหญ่เชื่อว่า มีส่วยสติ๊กเกอร์รถบรรทุก

2. ท่านคิดว่า ทำไมรถบรรทุกจึงมีการบรรทกุเกินกว่าน้ำหนักที่กฎหมายกำหนด (เลือกตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ)

เพื่อลดต้นทุนค่าขนส่ง 73.36 %

เพื่อเพิ่มกำไรในธุรกิจขนส่ง 63.19 %

ขนาดน้ำหนกที่กฎหมายกำหนดไม่สะท้อนความเป็นจริงในปัจจุบัน 27.07 %

ไม่ตอบ/ไม่ทรำบ/ไม่สนใจ 0.09 %

หมายเหตุ: เฉพาะผู้ที่ระบุว่า มีการบรรทุกเกินกว่าน้ำหนักที่กฎหมายกำหนด และไม่มั่นใจ จำนวน 1,160 หน่วยตัวอย่าง

3. ท่านเชื่อข่าว “ส่วยสติกเกอร์รถบรรทุก” ว่าเกิดขึ้นจริงหรือไม่

เชื่อมาก 60.76 %

ค่อนข้างเชื่อ 25.34 %

ไม่ค่อยเชื่อ 10.08 %

ไม่เชื่อเลย 3.44 %

ไม่ตอบ / ไม่ทราบ / ไม่สนใจ 0.38 %

ผลสำรวจนิด้าโพล ประชาชนส่วนใหญ่เชื่อว่า มีส่วยสติ๊กเกอร์รถบรรทุก

4. ท่านคิดว่าปัญหา “ส่วยสติกเกอร์รถบรรทกุ” เกิดขึ้นจากอะไร (เลือกตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ)

เจ้าของรถบรรทุกยินดีจ่ายเพื่อความสะดวกในกำรดำเนินกิจการ 75.55 %

ผู้บังคับใช้กฎหมายต้องการหาผลประโยชน์ 75.11 %

ขนาดน้ำหนักที่กฎหมายกำหนดไม่สะท้อนความเป็นจริงในปัจจุบัน 26.13 %

ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ไม่สนใจ 0.35 %

หมายเหตุ : เฉพาะผู้ที่เชื่อมาก ค่อนข้างเชื่อ และไม่ตอบ / ไม่ทราบ / ไม่สนใจเรื่องส่วยสติกเกอร์รถบรรทุกจำนวน 1,133 หน่วยตัวอย่าง

5. ท่านเชื่อหรือไม่ว่าปัญหา“ส่วยสติกเกอร์รถบรรทุก”จะสามารถแก้ไขได้จริง

ค่อนข้างเชื่อ 30.36 %

ไม่เชื่อเลย 27.80 %

ไม่ค่อยเชื่อ 23.66 %

เชื่อมาก 17.83 %

ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ไม่สนใจ 0.35 %

ผลสำรวจนิด้าโพล ประชาชนส่วนใหญ่เชื่อว่า มีส่วยสติ๊กเกอร์รถบรรทุก

กลุ่มตัวอย่าง

ร้อยละ 8.55 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ

ร้อยละ 18.55 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคกลาง

ร้อยละ 18.01 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ

ร้อยละ 33.44 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ร้อยละ 13.74 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้

ร้อยละ 7.71 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออก

ร้อยละ 48.09 เป็นเพศชาย

ร้อยละ 51.91 เป็นเพศหญิง

อายุ

ร้อยละ 12.90 อายุ 18-25 ปี

ร้อยละ 17.79 อายุ 26-35 ปี

ร้อยละ 18.93 อายุ 36-45 ปี

ร้อยละ 26.64 อายุ 46-59 ปี

ร้อยละ 23.74 อายุ 60 ปีขึ้นไป

ศาสนา

ร้อยละ 95.80 นับถือศาสนาพุทธ

ร้อยละ 3.36 นับถือศาสนาอิสลาม

ร้อยละ 0.84 นับถือศาสนาคริสต์และศาสนาอื่น ๆ

 สถานภาพ

ร้อยละ 34.28 สถานภาพโสด

ร้อยละ 63.05 สมรส

ร้อยละ 2.67 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่

ร้อยละ 23.51 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า

ร้อยละ 36.49 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

ร้อยละ 7.63 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า

ร้อยละ 28.17 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

ร้อยละ 4.20 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

อาชีพ

ร้อยละ 7.94 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

ร้อยละ 16.11 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน

ร้อยละ 20.23 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ

ร้อยละ 13.36 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง

ร้อยละ 16.56 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน

ร้อยละ 19.69 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน

ร้อยละ 6.11 เป็นนักเรียน/นักศึกษา

รายได้

ร้อยละ 22.14 ไม่มีรายได้

ร้อยละ 20.08 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท

ร้อยละ 29.31 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท

ร้อยละ 10.84 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท

ร้อยละ 4.35 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท

ร้อยละ 3.74 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป

ร้อยละ 9.54 ไม่ระบุรายได้

ผลสำรวจนิด้าโพล ประชาชนส่วนใหญ่เชื่อว่า มีส่วยสติ๊กเกอร์รถบรรทุก

ผลสำรวจนิด้าโพล ประชาชนส่วนใหญ่เชื่อว่า มีส่วยสติ๊กเกอร์รถบรรทุก

ที่มา นิด้าโพล : “ส่วยสติกเกอร์รถบรรทุก”

related