svasdssvasds

นิด้าโพล เผยผลสำรวจความผิดพลาดของก้าวไกล ในการจัดตั้งรัฐบาล

นิด้าโพล เผยผลสำรวจความผิดพลาดของก้าวไกล ในการจัดตั้งรัฐบาล

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ความผิดพลาดของพรรคก้าวไกล” โดยอันดับ 1 ร้อยละ 42.98 ระบุว่า เพราะไม่ยอมยกยกเลิกบางนโยบาย ส่วนอันดับ 2 ระบุว่า พรรคก้าวไกลไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ เลย

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ความผิดพลาดของพรรคก้าวไกล” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับข้อผิดพลาดของพรรคก้าวไกลในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้

การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0

1. ความคิดเห็นของประชาชนต่อข้อผิดพลาดของพรรคก้าวไกลในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้

อันดับ 1 ร้อยละ 42.98 ระบุว่า พรรคก้าวไกลไม่ยอมยกเลิกบางนโยบาย เพื่อให้ได้การสนับสนุนเพิ่มขึ้น

อันดับ 2 ร้อยละ 30.46 ระบุว่า พรรคก้าวไกล ไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ ทั้งนั้น

อันดับ 3 ร้อยละ 27.56 ระบุว่า พรรคก้าวไกลสู้เกมการเมืองในสภาไม่ได้

อันดับ 4 ร้อยละ 11.68 ระบุว่า พรรคก้าวไกลทำตัวปิดกั้นตัวเอง ทำให้ไม่ค่อยมีพันธมิตรทางการเมือง

อันดับ 5 ร้อยละ 10.23 ระบุว่า พรรคก้าวไกลไม่เข้าใจวัฒนธรรมและความเป็นจริงทางการเมืองแบบไทย ๆ

อันดับ 6 ร้อยละ 9.54 ระบุว่า พรรคก้าวไกลประมาทในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่พรรคเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรี (นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์)

อันดับ 7 ร้อยละ 7.94 ระบุว่า พรรคก้าวไกลสร้างศัตรูทางการเมืองไว้มากในช่วงที่ผ่านมา

อันดับ 8 ร้อยละ 7.86 ระบุว่า ปัญหาจากพฤติกรรมของแฟนคลับพรรคก้าวไกลทำให้ไม่ได้รับการสนับสนุนในรัฐสภา ร้อยละ 7.56 ระบุว่า พรรคก้าวไกลฟังแฟนคลับของตนเองมากเกินไป

อันดับ 9 ร้อยละ 6.11 ระบุว่า พรรคก้าวไกลหลงไปกับตัวเลข 14 ล้านเสียง และ 151 สส. มากเกินไป

อันดับ 10 ร้อยละ 5.88 ระบุว่า กุนซือ นักวิชาการของพรรคก้าวไกลที่อยู่นอกพรรคฯ ประเมินสถานการณ์ผิดพลาด

อันดับ 11 ร้อยละ 0.53 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

นิด้าโพล เผยผลสำรวจความผิดพลาดของก้าวไกล ในการจัดตั้งรัฐบาล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

2. ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการชุมนุมทางการเมือง หากพรรคก้าวไกลต้องไปเป็นฝ่ายค้าน

อันดับ 1 ร้อยละ 35.19 ระบุว่า จะมีการชุมนุมใหญ่แต่จะสามารถควบคุมได้

อันดับ 2 ร้อยละ 24.81 ระบุว่า จะมีการชุมนุมเพียงเล็กน้อยและสามารถควบคุมได้

อันดับ 3 ร้อยละ 23.66 ระบุว่า จะมีการชุมนุมใหญ่และไม่สามารถควบคุมได้

อันดับ 4 ร้อยละ 11.99 ระบุว่า จะไม่มีการชุมนุมใดๆ

อันดับ 5 ร้อยละ 2.90 ระบุว่า จะมีการชุมนุมเพียงเล็กน้อยแต่จะไม่สามารถควบคุมได้

อันดับ 6 ร้อยละ 1.45 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

นิด้าโพล เผยผลสำรวจความผิดพลาดของก้าวไกล ในการจัดตั้งรัฐบาล

3. ความคิดเห็นของประชาชนถึงความเป็นไปได้ที่การเลือกตั้งครั้งหน้าจะมีพรรคการเมืองใหม่ที่มีลักษณะบุคลากร และวิธีการดำเนินการทางการเมืองคล้ายกับพรรคก้าวไกลเกิดขึ้น แต่มีความประนีประนอมมากกว่า

อันดับ 1 ร้อยละ 35.88 ระบุว่า ค่อนข้างเป็นไปได้

อันดับ 2 ร้อยละ 33.89 ระบุว่า เป็นไปได้มาก

อันดับ 3 ร้อยละ 19.54 ระบุว่า เป็นไปไม่ได้เลย

อันดับ 4 ร้อยละ 9.62 ระบุว่า เป็นไปไม่ค่อยได้

อันดับ 5 ร้อยละ 1.07 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

นิด้าโพล เผยผลสำรวจความผิดพลาดของก้าวไกล ในการจัดตั้งรัฐบาล

กลุ่มตัวอย่าง

ภูมิลำเนา

ร้อยละ 8.55 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ

ร้อยละ 18.55 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคกลาง

ร้อยละ 18.01 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ

ร้อยละ 33.44 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ร้อยละ 13.74 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้

ร้อยละ 7.71 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออก ตัวอย่าง

เพศ

ร้อยละ 48.09 เป็นเพศชาย

ร้อยละ 51.91 เป็นเพศหญิง

อายุ

ร้อยละ 12.90 อายุ 18-25 ปี

ร้อยละ 17.79 อายุ 26-35 ปี

ร้อยละ 19.01 อายุ 36-45 ปี

ร้อยละ 26.56 อายุ 46-59 ปี

ร้อยละ 23.74 อายุ 60 ปีขึ้นไป

ศาสนา

ร้อยละ 96.87 นับถือศาสนาพุทธ

ร้อยละ 2.37 นับถือศาสนาอิสลาม

ร้อยละ 0.76 นับถือศาสนาคริสต์และศาสนาอื่น ๆ

สถานภาพ

ร้อยละ 35.50 สถานภาพโสด

ร้อยละ 62.44 สมรส

ร้อยละ 2.06 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่

การศึกษา

ร้อยละ 22.75 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า

ร้อยละ 35.57 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

ร้อยละ 8.24 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า

ร้อยละ 28.25 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

ร้อยละ 5.19 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

อาชีพ

ร้อยละ 10.00 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

ร้อยละ 14.96 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน

ร้อยละ 22.52 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ

ร้อยละ 12.06 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง

ร้อยละ 15.42 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน

ร้อยละ 19.31 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน

ร้อยละ 5.73 เป็นนักเรียน/นักศึกษา

รายได้

ร้อยละ 20.92 ไม่มีรายได้

ร้อยละ 19.31 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท

ร้อยละ 25.88 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท

ร้อยละ 12.29 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท

ร้อยละ 5.11 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท

ร้อยละ 5.50 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป

ร้อยละ 10.99 ไม่ระบุรายได้

related