svasdssvasds

เนชั่นโพล ชี้ รัฐบาลเศรษฐา 1 สอบผ่านเฉียดฉิว เผยตัวเลขกลุ่มใด ไม่ให้ผ่านบ้าง

เนชั่นโพล ชี้ รัฐบาลเศรษฐา 1 สอบผ่านเฉียดฉิว เผยตัวเลขกลุ่มใด ไม่ให้ผ่านบ้าง

เผยผลสำรรวจเนชั่นโพล พบ ประชาชนคนไทย เห็นด้วยแจกเงินดิจิทัล 72.46 % , ส่วนประเด็น ผลงานของรัฐบาลเศรษฐา 1 สอบผ่านหรือไม่ ผลสำรวจในภาพรวม พบว่า ประชาชน 54.73 % และ เพศ ที่ให้ความเห็นว่าสอบไม่ผ่าน คือ เพศทางเลือก

เนชั่นโพล ร่วมกับ สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (IFD) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน  เรื่อง “นโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาท” โดยดำเนินการสำรวจในช่วงวันที่ 30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2566 ในกลุ่มประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายใน 6 ภูมิภาค เพศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษาทั่วประเทศ รวมจำนวน 1,222 ตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มโดยใช้ความน่าจะเป็น ด้วยวิธี Stratified Five-Stage Random Sampling แต่ละตัวอย่างที่ถูกเลือกมีค่าถ่วงน้ำหนัก (sampling weight) ที่แตกต่าง วิธีการสำรวจเป็นการลงพื้นที่สำรวจ 100%  ค่าความผิดพลาด (error) ของการสำรวจอยู่ที่ 3%  ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

โดยประเด็นคำถาม ที่สำคัญคือ ประชาชน คิดว่าผลงานของรัฐบาลเศรษฐา 1 สอบผ่านหรือไม่ ผลสำรวจในภาพรวม พบว่า ประชาชน 54.73 % ให้ความเห็นว่าสอบผ่าน 

เมื่อวิเคราะห์โดยจำแนกตามเพศ พบว่า เพศ ที่ให้ความเห็นว่าสอบไม่ผ่าน คือ เพศทางเลือก มี  67.81%  , ขณะที่ เพศชาย ให้ผ่าน 56.26 % และไม่ให้ผ่าน 43.74 % , ส่วน เพศหญิง ให้ผ่าน 54.25 %  ไม่ให้ผ่าน 45.75 % 

เนชั่นโพล ชี้ รัฐบาลเศรษฐา 1 สอบผ่านเฉียดฉิว พร้อมเผยตัวเลขใครไม่ให้ผ่านบ้าง
 

กลุ่มอายุ ที่ให้ความเห็นว่าสอบไม่ผ่านคือ กลุ่มอายุ 18-25 ปี  51.47%  และ อายุ 46-59 ปี   51.16% 

อาชีพ ที่ให้ความเห็นว่าสอบไม่ผ่าน คือ  กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา   64.25%   ข้าราชการ/พนักงาน  59.02%   และ ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 51.77%   

และระดับการศึกษา ที่ให้ความเห็นว่าสอบไม่ผ่านคือ สูงกว่า ปริญญาตรี  77.27%   รองลงมา คือ ปริญญาตรี  63 % และ อนุปริญญา / ปวส. 51.13%  

ส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจ ก็คือ ความพึงพอใจในผลงานของรัฐบาลชิ้นใดมากที่สุดในรอบ 3 เดือน

ผลสำรวจพบว่า 

1 ลดค่าพลังงาน ไฟฟ้า ก๊าซหุงต้ม และน้ำมัน 56.47% 
2 เติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet 40.88%
3 ยกระดับโครงการ 30 บาท บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกพื้นที่ มะเร็งครบวงจร ฯลฯ 34.48% 
4 ยังคงให้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 32.36% 
5 เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท 28.66%
6 ขยายโอกาสทางการค้า เช่น ขยายตลาดใหม่ ๆ เปิดตลาดใหม่ให้เกษตรกร เสนอตัวเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมต่าง ๆ เจรจาการเปิดเสรีการค้า ฯลฯ 27.27%  
7 ปลุกท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ 19.26%  
8 แก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน หนี้นอกระบบ 14.97%  
9 พักหนี้เกษตรกร 13.31%  
10 ปรับเงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่ 18,000 บาท 10.51%
11 ลดความเหลื่อมล้ำ ได้แก่ เกณฑ์ทหารแบบสมัครใจ สมรสเท่าเทียม สุราชุมชน ฯลฯ 6.94%  
12 ขยายโครงสร้างพื้นฐาน ในกรุงเทพฯ และจังหวัดท่องเที่ยว และสนามบิน 5.87% 
13 ผลักดัน Soft Power เพื่อสร้างรายได้และชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก 4.31%  
14 แก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ผู้มีอิทธิพล 3.42%

เนชั่นโพล ชี้ รัฐบาลเศรษฐา 1 สอบผ่านเฉียดฉิว พร้อมเผยตัวเลขใครไม่ให้ผ่านบ้าง พร้อมเผยความพึงพอใจในผลงานของรัฐบาลชิ้นใดมากที่สุดในรอบ 3 เดือน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

related