svasdssvasds

ศาสนาที่มีคนนับถือมากที่สุดในโลก มีอะไรบ้าง และในอนาคตศาสนาใดจะขึ้นมานำ

ศาสนาที่มีคนนับถือมากที่สุดในโลก มีอะไรบ้าง และในอนาคตศาสนาใดจะขึ้นมานำ

จำนวนนับถือศาสนาในโลกปัจจุบันเป็นอย่างไร พวกเขานับถือศาสนาอะไรบ้าง และในอนาคตศาสนาใดจะก้าวขึ้นมามีบทบาทมากขึ้น

SHORT CUT

  • ชาวคริสต์คิดเป็น 31.7% ของประชากรโลกทั้งหมด
  • ในปี 2050 จำนวนประชากรชาวคริสต์และมุสลิมมีความเท่าเทียมกันมากขึ้น
  • คนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะประเทศไหน ต่างก็ถอยห่างออกจากศาสนามากขึ้น

จำนวนนับถือศาสนาในโลกปัจจุบันเป็นอย่างไร พวกเขานับถือศาสนาอะไรบ้าง และในอนาคตศาสนาใดจะก้าวขึ้นมามีบทบาทมากขึ้น

ถึงแม้ทุกวันนี้วิทยาศาสตร์จะก้าวหน้าไปขนาดไหน แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามนุษย์ยังต้องมีที่พึ่งทางใจ นั่นจึงทำให้ศาสนาไม่เคยหายไปจากชีวิตมนุษย์ ซึ่งจากการสำรวจของ Pew Research Center ตั้งแต่ปี 1945 จนถึงปี 2023 พบว่า ประชากรทั่วโลกมากกว่า 85 % ยังคงเชื่อในศาสนาอยู่ และทั่วโลกตอนนี้ก็มีศาสนาให้นับถือมากถึง 4,200 ศาสนา

ศาสนาที่มีคนนับถือมากที่สุดในโลก

ศาสนาที่มีคนนับถือมากที่สุดในโลก 10 อันดับแรก

Pew Research Center เผยว่า จากประชากรโลกจำนวนเกือบ 8 พันล้านคน คาดว่ามีประมาณ 2.6 พันล้านคนที่นับถือศาสนาคริสต์ ซึ่งจำนวนนี้นับรวมนิกายทั้งหมดแล้ว ทำให้ชาวคริสเตียนคิดเป็น 31.7% ของประชากรโลก ส่วนศาสนาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกอันดับสอง คือศาสนาอิสลาม ซึ่งคิดเป็นเกือบ 25% ของประชากรโลก และอันดับสามคือศาสนาฮินดูซึ่งมีผู้นับถือเกือบ 1.2 พันล้านคน และคิดเป็น 15% ของประชากรโลก

ศาสนาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกปี 2023 แบบแบ่งตามนิกาย (จำนวนโดยประมาณ) 

อิสลาม นิกายซุนนี : 1,543,271,481 คน

คริสเตียน นิกายโรมันคาทอลิก : 1,250,319,000 คน

ฮินดู : 1,073,619,000 คน

คริสเตียน นิกายโปรเตสแตนต์ : 624,924,000 คน

คริสเตียน นิกายโรมันคาทอลิก : 334,718,996 คน

คริสเตียน นิกายอีสเทิร์นออร์โธดอกซ์ : 293,599,000 คน

อิสลาม นิกายชีอะห์ : 215,232,293 คน

พุทธศาสนา นิกายเถรวาท : 185,328,289 คน

ชินโต : 121,818,711 คน

คริสเตียน นิกายแองกลิกัน : 75,331,423 คน

ศาสนาที่มีคนนับถือมากที่สุดในโลก มีอะไรบ้าง และในอนาคตศาสนาใดจะขึ้นมานำ

ศาสนาที่จะได้รับความนิยมในปี 2050

เพื่อหาคำตอบว่าศาสนาใดจะมีผู้นับถือมากที่สุดในอนาคต Pew Research Center ได้พยายามตอบคำถามนี้ด้วยการวิจัยมากมาย และ จากการศึกษาพบว่าในปี 2050 จะยังคงเป็นศาสนาคริสต์ ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 2.9 พันล้านคน ส่วนที่ใกล้เคียงกันคือ ศาสนาอิสลาม ที่คาดว่าจะมีผู้นับถือเพิ่มเป็น 2.7 พันล้านคนในปี 2050 ซึ่งจะทำให้ จำนวนประชากรชาวคริสต์และมุสลิมมีความเท่าเทียมกันมากขึ้น

นั่นย่อมหมายถึงการที่ชาวมุสลิมจะเข้ามามีบทบาทในเวทีโลกมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยมีแนวโน้มว่าการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในหมู่ประชากรมุสลิมจะเพิ่มสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศต่างๆ อาจต้องปรับตัว เพื่อตอบสนองต่อวิถีชีวิตของชาวมุสลิม ไม่ว่าจะเป็น อาหารฮลาล หรือสถานที่สำหรับละหมาดเป็นต้น

สถานการณ์ของศาสนาในไทย

สถานการณ์ของศาสนาในไทย

เมื่อมองย้อนกลับมาดูที่ประเทศไทย ที่มีประชากรกว่า 71.6 ล้านคน จากรายงานของกรมการศาสนาในปี 2021 พบว่า ประชากร 92 % ของประเทศนับถือศาสนาพุทธ อีก 5 % นับถือศาสนาอิสลาม อีก 1 % นับถือศาสนาคริสต์ และอีก 0.86% นับถือศาสนาอื่น หรือไม่นับถือศาสนาใดเลย

อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเพียงข้อมูลที่สำรวจจากหน่วยงานราชการเท่านั้นแต่ถ้าสำรวจตามความเป็นจริง อาจพบว่าตัวเลขของผู้ที่ไม่นับถือศาสนาในไทยนั้นมีมากกว่านี้แน่นอน เพราะคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะประเทศไหน ต่างก็ถอยห่างออกจากศาสนามากขึ้นด้วยหลายเหตุผล เช่น การศึกษา ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี พิธีกรรมที่มากเกินไปจนดูงมงาย ไปจนถึงข่าวฉาวในวงการศาสนาที่มีให้เห็นอยู่เรื่อยๆ

 

ที่มา : Statisticsanddata / กรมการศาสนา / cef

ข่าวที่เกียวข้อง 

 

related