svasdssvasds

กทม. ประกาศ พื้นที่ภัยพิบัติน้ำท่วม 6 แขวง เขตลาดกระบัง ช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน

กทม. ประกาศ พื้นที่ภัยพิบัติน้ำท่วม 6 แขวง เขตลาดกระบัง ช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน

กทม.ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยน้ำท่วมในเขตลาดกระบัง - ปภ.ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณีอุทกภัย) บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างคล่องตัว

วันที่ 15 ก.ย. 2565 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ออกประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ด้วยได้เกิดเหตุอุทกภัย ในพื้นที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 6 แขวง ได้แก่ แขวงลาดกระบัง แขวงคลองสามประเวศ แขวงคลองสองต้นนุ่น แขวงลำปลาทิว แขวงทับยาว และแขวงขุมทอง เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ซึ่งภัยดังกล่าว เป็นภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนเป็นวงกว้าง และภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินดังกล่าวยังไม่ยุติ

กทม. ประกาศ พื้นที่ภัยพิบัติน้ำท่วม 6 แขวง เขตลาดกระบัง ช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน

อาศัยอำนาจตามข้อ 20 (1) ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวข้างต้น เป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้สวนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด  ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสามเดือน นับแต่วันที่เกิดภัย

กทม. ประกาศ พื้นที่ภัยพิบัติน้ำท่วม 6 แขวง เขตลาดกระบัง ช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ขณะที่ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามประกาศ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร เรื่อง เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ในพื้นที่เขตลาดกระบัง

ด้วยได้เกิดสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร และมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องพื้นที่เขตลาดกระบังได้เกิดอุทกภัยตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2565 เป็นต้นมา ส่งผลให้เกิดภาวะน้ำท่วมขัง ปัญหาการจราจร สร้างความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน บ้านเรือน การประกอบอาชีพและการใช้ชีวิตประจำวันเป็นไปอย่างยากลำบาก ตลอดจนพื้นที่การเกษตร และสิ่งสาธารณะของประชาชนได้รับความเสียหายในเขตพื้นที่ลาดกระบังจำนวน 6 แขวง ได้แก่ แขวงลาดกระบัง แขวงคลองสามประเวศ แขวงคลองสองต้นนุ่น แขวงลำปลาทิว แขวงทับยาว และแขวงขุมทอง ซึ่งมีผลกระทบต่อสาธารณชน และก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ อันเป็นสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550

กทม. ประกาศ พื้นที่ภัยพิบัติน้ำท่วม 6 แขวง เขตลาดกระบัง ช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2564-2570 ผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร จึงประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบภัยดังกล่าว ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2564-2570 และแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร หรือแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกฎหมายระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดย

กทม. ประกาศ พื้นที่ภัยพิบัติน้ำท่วม 6 แขวง เขตลาดกระบัง ช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน

related