svasdssvasds

มติ ครม. ขยายเวลาลดค่าไฟฟ้า – น้ำประปา 7 เดือน ช่วยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

มติ ครม. ขยายเวลาลดค่าไฟฟ้า – น้ำประปา 7 เดือน ช่วยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ครม.มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาช่วยเหลือค่าไฟฟ้า- น้ำประปา สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อีก 7 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - เมษายน 2566

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 - เมษายน 2566 รวม 7 เดือน โดยใช้งบประมาณจากกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม จำนวน 1,933.05 ล้านบาท  ดังนี้

- สนับสนุนค่าไฟฟ้า 1,786.05 ล้านบาท ช่วยเหลือประมาณ 810,000 ครัวเรือน

- สนับสนุนค่าน้ำประปา 147 ล้านบาท ช่วยเหลือประมาณ 210,000 ครัวเรือน

มติ ครม. ขยายเวลาลดค่าไฟฟ้า – น้ำประปา 7 เดือน ช่วยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

รายละเอียดของมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา

ค่าไฟฟ้า

- กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย/เดือน ติดต่อกัน 3 เดือน ให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

- กรณีใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย/เดือน ให้ใช้สิทธิ์ตามมาตรการนี้ ในวงเงิน 315 บาท/ครัวเรือน/เดือน 

- กรณีที่ใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีบัตรฯ เป็นผู้รับภาระ ค่าไฟฟ้าทั้งหมด 

 ค่าน้ำประปา

- กรณีที่ใช้น้ำประปา ไม่เกิน 315 บาท จะได้เงินสนับสนุน ค่าน้ำประปาในวงเงิน 100 บาท/ครัวเรือน/เดือน 

- กรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท ผู้มีบัตรฯ จะเป็นผู้รับภาระในการชําระค่าน้ำประปาทั้งหมด

มติ ครม. ขยายเวลาลดค่าไฟฟ้า – น้ำประปา 7 เดือน ช่วยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สำหรับมาตราการดังกล่าว จะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2565 ดังนั้น มติ ครม. ในครั้งนี้ จึงเป็นการขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาออกไปอีก 7 เดือน เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

related