svasdssvasds

เปิดผลสำรวจ นิด้าโพล กว่า 55 % เห็นด้วย ยกเลิกเก็บดอกเบี้ยผู้กู้ยืมเงิน กยศ.

เปิดผลสำรวจ นิด้าโพล กว่า 55 % เห็นด้วย ยกเลิกเก็บดอกเบี้ยผู้กู้ยืมเงิน กยศ.

“นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “หนี้ กยศ. ไม่มีดอกเบี้ย ไม่มีเบี้ยปรับ หรือ ยกเลิกหนี้” โดย 55.8 % เห็นด้วยกับการยกเลิกเก็บดอกเบี้ยผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ตามมติของสภาผู้แทนราษฎร

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “หนี้ กยศ. ไม่มีดอกเบี้ย ไม่มีเบี้ยปรับ หรือ ยกเลิกหนี้” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 26-29 กันยายน 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,312 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับหนี้ กยศ. ไม่มีดอกเบี้ย ไม่มีเบี้ยปรับ หรือยกเลิกหนี้

การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0

เปิดผลสำรวจ นิด้าโพล กว่า 55 % เห็นด้วย ยกเลิกเก็บดอกเบี้ยผู้กู้ยืมเงิน กยศ.

บทความที่น่าสนใจ

1. ความคิดเห็นของประชาชนต่อมติของสภาผู้แทนราษฎร ในการยกเลิกเก็บดอกเบี้ยผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

อันดับ 1 เห็นด้วยมาก 55.18 %

เพราะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ที่กู้ยืมเงินจาก กยศ. เป็นกำรช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อย ขณะที่บางส่วนระบุว่า เป็นการช่วยลดภาระสำหรับผู้ที่ตกงานหรือว่างงาน

อันดับ 2  ค่อนข้างเห็นด้วย 18.22 %

เพราะเป็นการให้โอกาสกับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้สามารถเข้าถึงการศึกษา และการกู้ยืมเงินจาก กยศ. ไม่ควรมีการเก็บดอกเบี้ย

อันดับ 3 ไม่เห็นด้วยเลย 17.61 %

เพราะเป็นการทำให้เด็กรุ่นใหม่ขาดวินัยทางการเงิน ขาดความรับผิดชอบ และไม่เป็นธรรมสำหรับผู้ที่ได้ชำระหนี้หมดแล้ว ขณะที่บางส่วนระบุว่า การยกเลิกเก็บดอกเบี้ยอาจทำให้ กยศ. ขาดสภาพคล่องทางการเงิน

อันดับ 4 ไม่ค่อยเห็นด้วย 8.99 %

เพราะเป็นการเอาเปรียบผู้ที่จ่ายเงินพร้อมดอกเบี้ยครบแล้ว และผู้กู้ยืมเงินต้องมีความรับผิดชอบ กับหนี้ที่ตนเองก่อขึ้น

เปิดผลสำรวจ นิด้าโพล กว่า 55 % เห็นด้วย ยกเลิกเก็บดอกเบี้ยผู้กู้ยืมเงิน กยศ.

2. ความคิดเห็นของประชาชน ต่อมติของสภาผู้แทนราษฎร ในการยกเลิกการคิดเบี้ยปรับ ผิดนัดชำาระหนี้ของผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

อันดับ 1 เห็นด้วยมาก 42.76 %

เพราะเป็นการช่วยลดภาระด้านค่าใช้จ่ายให้กับผู้ที่กู้ยืมเงินจาก กยศ. เป็นการช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงินที่กำลังว่างงาน หรือมีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย

อันดับ 2 ไม่เห็นด้วยเลย 23.32 %

เพราะควรทำตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในสัญญา ทำให้ผู้กู้ยืมเงินขาดวินัยในการชำระหนี้

อันดับ 3 ค่อนข้างเห็นด้วย19.06 %

เพราะเป็นการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่หมุนเงินไม่ทัน ขณะที่บางส่วนระบุว่า การคิดดอกเบี้ยปรับผิดนัดชำระหนี้เป็นการซ้ำ เติมผู้กู้ที่มีรายได้น้อย

อันดับ 4 ไม่ค่อยเห็นด้วย 14.48 %

เพราะผู้กู้ยืมเงินควรมีความรับผิดชอบ ควรปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้สัญญาการกู้ยืมเงิน ขณะที่บางส่วนระบุว่า ไม่เป็นธรรมกับผู้กู้ยืมเงินที่ชำระหนี้ตรงตามกำหนด

อันดับ 5 ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.38 %

3. ความคิดเห็นของประชาชนต่อข้อเรียกร้องให้ล้างหนี้ (ยกเลิกหนี้) ของผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้ก้ยูืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

อันดับ 1 ไม่เห็นด้วยเลย 59.91 %

เพราะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนขาดความรับผิดชอบ อาจทำให้เกิดปัญหาและความวุ่นวาย เช่น ผู้กู้ยืมเงินที่ชำระหนี้ครบแล้วจะได้รับเงินคืนหรือไม่

อันดับ 2 เห็นด้วยมาก 16.62 %

เพราะต้องการให้การศึกษาเป็นสิ่งที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ขณะที่บางส่วนระบุว่า เศรษฐกิจไม่ดี ถึงไม่ยกเลิกหนี้ให้ ก็ไม่สามารถชำระหนี้ได้อยู่ดี

อันดับ 3 ไม่ค่อยเห็นด้วย 14.48 %

เพราะในช่วงที่ผ่านมา กยศ. มีการออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงินอย่างต่อเนื่อง เช่น การลดดอกเบี้ยเงินกู้ยืม การลดเบี้ยปรับ เป็นต้น ขณะที่บางส่วนระบุว่า ผู้กู้ยืมเงินควรทำตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

อันดับ 4 ค่อนข้างเห็นด้วย 8.08 %

เพราะเป็นการช่วยเหลือด้านการศึกษา และเป็นการช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงินที่มีรายได้น้อย

อันดัน 5 ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.91%

4. ประโยชน์ของกองทนุ เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ต่อการให้โอกาสทางการศึกษากับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

อันดับ 1 มีประโยชน์มาก 84.53 %

อันดับ 2 ค่อนข้างมีประโยชน์ 13.72 %

อันดับ 3 ไม่ค่อยมีประโยชน์ 0.76 %

อันดับ 4 ไม่มีประโยชน์เลย 0.69 %

อันดับ 5 ไม่ทราบ / ไม่ตอบ / ไม่สนใจ 0.30 %

5. ความเกี่ยวข้องกบักองทุนเงินให้ก้ยูืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ของประชาชน

อันดับ 1 ไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับ กยศ. 61.28 %

อันดับ 2 มีลูก/หลานในการปกครอง ที่เป็นผู้กู้ยืมเงินจาก กยศ. 21.95 %

อันดับ 3 เป็นผู้กู้ยืมเงินจาก กยศ. ที่ยังชำระคืนไม่หมด 9.83 %

อันดับ 4 เป็นผู้กู้ยืมเงินจาก กยศ. ที่ชำระคืนหมดแล้ว 4.88 %

อันดับ 5 เป็นผู้กู้ยืมเงินจาก กยศ. ที่กำลังศึกษาอยู่ 1.75 %

อันดับ 6 เป็นผู้กู้ยืมเงินจาก กยศ. ที่อยู่ระหว่างการเจรจาแก้หนี้ 0.23 %

อันดับ 7 เป็นผู้กู้ยืมเงินจาก กยศ. ที่อยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องจาก กยศ. 0.08 %

ที่มา นิด้าโพล

related