svasdssvasds

บิ๊กป้อม เปิดกองอำนวยการร่วมฯ เตรียมแผนรักษาความปลอดภัยการประชุมเอเปค

บิ๊กป้อม เปิดกองอำนวยการร่วมฯ เตรียมแผนรักษาความปลอดภัยการประชุมเอเปค

บิ๊กป้อมเปิดกองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยและจราจร ระดมสรรพกำลัง เตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยสูงสุดการประชุมเอเปค

วันนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยและการจราจร การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคครั้งที่ 29 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ที่ห้องประชุมศรียานนท์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า วันนี้เปิดกองอำนวยการร่วมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์ และความพร้อมในการปฏิบัติของหน่วยปฏิบัติตามแผน และให้หน่วยที่เกี่ยวข้องได้รายงานความพร้อมในการเตรียมการปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ  ผู้แทนสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นต้น

บิ๊กป้อม เปิดกองอำนวยการร่วมฯ เตรียมแผนรักษาความปลอดภัยการประชุมเอเปค

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมยังได้มีการพิจารณาในด้านความพร้อมด้านการจราจรและการบริหารจัดการขบวนรถ ความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข และด้านความพร้อมด้านการต่อต้านการก่อการร้าย รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์

พล.อ.ประวิตร ได้ขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมการปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย และร่วมกันปฏิบัติงาน ตามแผนของกองอำนวยการร่วมฯ รวมทั้งติดตาม กำกับดูแล การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยการประชุมเอเปค เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัยสูงสุด

บิ๊กป้อม เปิดกองอำนวยการร่วมฯ เตรียมแผนรักษาความปลอดภัยการประชุมเอเปค

บิ๊กป้อม เปิดกองอำนวยการร่วมฯ เตรียมแผนรักษาความปลอดภัยการประชุมเอเปค

บิ๊กป้อม เปิดกองอำนวยการร่วมฯ เตรียมแผนรักษาความปลอดภัยการประชุมเอเปค

บิ๊กป้อม เปิดกองอำนวยการร่วมฯ เตรียมแผนรักษาความปลอดภัยการประชุมเอเปค

บิ๊กป้อม เปิดกองอำนวยการร่วมฯ เตรียมแผนรักษาความปลอดภัยการประชุมเอเปค

บิ๊กป้อม เปิดกองอำนวยการร่วมฯ เตรียมแผนรักษาความปลอดภัยการประชุมเอเปค

ที่มา Nation Online : “บิ๊กป้อม” ระดม จนท. เตรียมแผนรักษาความปลอดภัยสูงสุดรับ “เอเปค”

related