svasdssvasds

ช้อปดีมีคืน 2566 วิธีคิด, เงื่อนไข, หลักเกณฑ์ ลดหย่อนภาษีสูงสุด 40,000 บาท

ช้อปดีมีคืน 2566 วิธีคิด, เงื่อนไข, หลักเกณฑ์ ลดหย่อนภาษีสูงสุด 40,000 บาท

ส่องมาตรการ ช้อปดีมีคืน 2566 วิธีคิด, เงื่อนไข, หลักเกณฑ์ ลดหย่อนภาษีสูงสุด 40,000 บาท คืนความสุขเป็นของขวัญปีใหม่จากภาครัฐ เช็กเลยว่าต้องทำอย่างไรบ้าง

ช้อปดีมีคืน 2566 วิธีคิด, เงื่อนไข, หลักเกณฑ์ ลดหย่อนภาษีสูงสุด 40,000 บาท

รายละเอียดของโครงการ ช้อปดีมีคืน 2566 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2566 สามารถนำใบเสร็จ หรือใบกำกับภาษี จากกร้านค้าที่ร่วมโครงการไปใช้ลดหย่อนภาษีในการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดารอบปี 2567 

ข่าวที่น่าสนใจ

ช้อปดีมีคืน 2566 วิธีคิด, เงื่อนไข, หลักเกณฑ์ ลดหย่อนภาษีสูงสุด 40,000 บาท

ช้อปดีมีคืน 2566 เงื่อนไข และหลักเกณฑ์

 • การเข้าร่วมโครงการ "ไม่ต้องลงทะเบียน"
 • ผู้ใช้จ่ายต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่เริ่มโครงการ 1 ม.ค. 2566
 • ใช้จ่ายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2566
 • ซื้อสินค้าและบริการทั่วไปที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
 • เป็นร้านค้าที่สามารถออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปเท่านั้น
 • ร้านหนังสือ (รวมถึง e-book) และ สินค้า OTOP ที่ลงทะเบียนกับกรมพัฒนาชุมชนแล้ว 
 • สินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี VAT จะไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ 

ช้อปดีมีคืน 2566 วิธีคิด, เงื่อนไข, หลักเกณฑ์ ลดหย่อนภาษีสูงสุด 40,000 บาท

สินค้าและบริการที่ไม่เข้าเงื่อนไขมาตรการ ช้อปดีมีคืน 2566

 • สุรา เบียร์ ไวน์
 • ยาสูบ
 • น้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ
 • ค่าบริการรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
 • ค่าบริการหนังสือพิมพ์และนิตยสาร รวมถึงนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
 • ค่าบริการจัดนำเที่ยวที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์
 • ค่าที่พักในโรงแรมที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม
 • ค่าบริการสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า
 • ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย
 • ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์
 • ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต

ช้อปดีมีคืน 2566 วิธีคิด, เงื่อนไข, หลักเกณฑ์ ลดหย่อนภาษีสูงสุด 40,000 บาท

ช้อปดีมีคืน 2566 วิธีคิด ลดหย่อนภาษีสูงสุดไม่เกิน 40,000 บาท

 • ค่าซื้อสินค้า หรือบริการ ใช้ลดหย่อนได้สูงสุด 30,000 บาท
 • ค่าซื้อสินค้า หรือบริการที่ออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) ของกรมสรรพากร ใช้ลดหย่อนเพิ่ม 10,000 บาท
 • การใช้จ่าย ช้อปดีมีคืน สามารถไปใช้คิดลดหย่อนภาษี 2566 ที่จะยื่นแบบในปี 2567 

 

related