svasdssvasds

ราชกิจจาฯ ประกาศกม.ใหม่ ปชช.แจ้งอายัดบัญชีม้าผ่านธนาคารได้ 7 วัน

ราชกิจจาฯ ประกาศกม.ใหม่ ปชช.แจ้งอายัดบัญชีม้าผ่านธนาคารได้ 7 วัน

ราชกิจจาฯ ประกาศพระราชกำหนดเกี่ยวกับการทำผิดทางอาชญากรรมแก่ผู้ให้บริการเครือข่ายและธนาคาร ในกรณีที่มีบัญชีหรือเบอร์โทรต้องสงสัยว่าจะเกี่ยวกับการฟอกเงินหรือมีเหตุโอนเงินแบบน่าสงสัยให้ทั้งสองธุรกิจระงับการทำธุรกรรมได้ 7 วัน

พ.ต.ท. ภูมิรพี  ผลาภูมิ โพสต์ในเฟซบุ๊กเกี่ยวกับราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับการออกกฎหมายใหม่ เพื่อป้องกันเมื่อประชาชน ถูกฉ้อโกงทางออนไลน์ ให้สามารถโทรอายัดเงินธนาคารเจ้าของบัญชีม้าได้ทันที 

รวมทั้งธนาคารตรวจพบการโอนถอนเงินผิดปกติ สามารถอายัดได้เองโดยไม่ต้องร้องขอ และให้ธนาคารแห่งแรกแจ้งธนาคาร/สถาบันการเงิน/ผู้ประกอบธุรกิจ ต้องอายัดต่อทุกทอด

จากนั้นให้ผู้แจ้งเดินทางไปสถานีตำรวจที่สะดวก แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ ภายใน 72 ชม. เพื่อให้มีการสอบสวน และมีหมายอายัดเงินกับทางธนาคารต่อไป

อย่างไรก็ตาม หากแจ้งให้ธนาคารอายัดเงินไว้ครบ 7 วันแล้ว แต่ไม่มีหมายอายัดจากพนักงานสอบสวนติดต่อมาเพิ่มเติม ก็อนุมัติให้ธนาคารถอนการอายัดบัญชีนั้นทันที

อ่านข่าวอื่นๆ เพิ่มเติม

นอกจากนี้ ผู้ใดเปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของตน (ผู้เปิดบัญชีม้า) โดยมิได้มีเจตนาใช้เพื่อตนหรือเพื่อกิจการที่ตนเกี่ยวข้อง หรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้หรือยืมใช้เลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตน

ทั้งนี้ ในมาตรา 9 ระบุว่า หากตรวจพบว่าบัญชีหรือหมายเลขดังกล่าว ถูกนำไปใช้กระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดทางอาญาอื่นใด ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 10 หากตรวจพบว่าผู้ใดเป็นธุระจัดหา โฆษณา หรือไขข่าวโดยประการใด ๆ เพื่อให้มีการซื้อขาย ให้เช่า หรือให้ยืม บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดทางอาญาอื่นใด ต้องระวางโทษ จำคุก 2-5 ปี และปรับ 2-5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 11 ผู้ใดเป็นธุระจัดหา โฆษณา หรือไขข่าวโดยประการใด ๆ เพื่อให้มีการซื้อหรือขายเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งลงทะเบียนผู้ใช้บริการในนามของบุคคลหนึ่งบุคคลใดแล้ว แต่ไม่สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการได้ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2-5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2 - 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 12 การเปิดเผย การแลกเปลี่ยน การเข้าถึง ตลอดจนการเก็บ การรวบรวมหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชกำหนดนี้ ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แต่ผู้ได้รับหรือครอบครองข้อมูลจะเปิดเผยให้บุคคลอื่น ซึ่งไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทราบมิได้

ทั้งนี้ ธนาคารทั้ง 15 แห่ง ได้เปิดศูนย์รับแจ้งเหตุภัยทางการเงินจากมิจฉาชีพของธนาคาร เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ หรือตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพโทรแจ้งเหตุ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน บรรเทาความเสียหายให้เร็วที่สุด ดังนี้ 

 • ธ. กสิกรไทย 0-2888-8888 กด 001
 • ธ. กรุงไทย 0-2111-1111 กด 108
 • ธ.กรุงศรีอยุธยา 1572 กด 5
 • ธ. กรุงเทพ 1333 หรือ 0-2645-5555 กด *3
 • ธ. ไทยพาณิชย์ 0-2777-7575
 • ธ. ทหารไทยธนชาต 1428 กด 03
 • ธ. ออมสิน 1115 กด 6
 • ธ. ซีไอเอ็มบีไทย 0-2626-7777 กด 00
 • ธ. ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย 0-2697-5454
 • ธ. ยูโอบี 0-2344-9555
 • ธ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 0-2359-0000 กด 8
 • ธ. อาคารสงเคราะห์ 0-2645-9000 กด 33
 • ธ. ซิตี๋แบงก์ 0-2344-9555
 • ธ. เกียรตินาคินภัทร 0-2165-5555 กด 6
 • ธ. เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0-2555-0555

ที่มา : พระราชกำหนด มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 17 มีนาคม 2566

related