svasdssvasds

"มาดามเดียร์" เต็งหนึ่ง คนเชียร์ นั่ง "หัวหน้า ปชป." คนใหม่ ผลสำรวจ "นิด้าโพล"

"มาดามเดียร์" เต็งหนึ่ง คนเชียร์ นั่ง "หัวหน้า ปชป." คนใหม่ ผลสำรวจ "นิด้าโพล"

"นิด้าโพล" เปิดเผยผลสำรวจ “เรื่องวุ่น ๆ ของพรรคประชาธิปัตย์ ภาค 2” ชี้ "มาดามเดียร์" เต็งหนึ่ง เหมาะนั่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ คนใหม่

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “เรื่องวุ่น ๆ ของพรรคประชาธิปัตย์ ภาค 2” โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ 

รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง โดยการสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น 97.0%

ทั้งนี้ จากการสำรวจเมื่อถามประชาชนถึงการเลือกพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่มีสิทธิเลือกตั้ง พบว่า 

 • 50.53% ระบุว่า ไม่เคยเลือกพรรคประชาธิปัตย์
 • 35.80% ระบุว่า เคยเลือก แต่ไม่ได้เลือกในการเลือกตั้งเมื่อ 14 พ.ค. 2566
 • 12.52% ระบุว่า เคยเลือก รวมถึงในการเลือกตั้งเมื่อ 14 พ.ค. 2566
 • 1.15% ระบุว่า ยังไม่เคยไปเลือกตั้งเลย

ขณะที่สาเหตุที่ทำให้พรรคประชาธิปัตย์ยืนหยัดในการเมืองไทยได้จนถึงปัจจุบัน พบว่า

 • 39.62% ระบุว่า พรรคประชาธิปัตย์มีแฟนคลับ/ฐานทางการเมืองที่มั่นคง เช่น ฐานในภาคใต้
 • 30.92% ระบุว่า ผู้นำพรรคประชาธิปัตย์ที่ผ่านมาส่วนใหญ่มีศักยภาพในการนำพรรคฯ 
 • 26.41% ระบุว่า พรรคประชาธิปัตย์มีความเป็นสถาบันทางการเมืองที่มั่นคง และ 22.60% ระบุว่า พรรคประชาธิปัตย์มีอุดมการณ์ชัดเจนในการต่อสู้กับระบบเผด็จการ และการคอร์รัปชัน 
 • 20.08% ระบุว่า สส. หรือแกนนำพรรคประชาธิปัตย์ที่ผ่านมาส่วนใหญ่มีความเชี่ยวชาญทางการเมือง
 • 9.16% ระบุว่า พรรคประชาธิปัตย์มีวัฒนธรรมความเป็นประชาธิปไตยภายในพรรคฯ
 • 3.21% ระบุว่า พรรคประชาธิปัตย์ไม่มีเจ้าของ
 • 3.44% ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

สำหรับสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ควรทำเพื่อที่จะกลับมาเติบโตอีกครั้ง พบว่า

 • 45.50% ระบุว่า ปฏิรูปพรรคฯ ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางการเมืองไทยในปัจจุบัน
 • 35.65% ระบุว่า เลือกหัวหน้าพรรคที่มีศักยภาพในการนำพรรคฯ
 • 17.94% ระบุว่า คัดสรรตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคฯ ที่มีคุณภาพทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น 
 • 17.79% ระบุว่า แสดงบทบาทการเป็นฝ่ายค้านที่มีศักยภาพ
 • 15.34% ระบุว่า เชิญอดีตแกนนำพรรคฯ ที่ออกจากพรรคไปแล้วให้กลับเข้ามาช่วยฟื้นฟูพรรคฯ
 • 13.51% ระบุว่า สร้างความเป็นเอกภาพภายในพรรคฯ
 • 8.09% ระบุว่า เข้าร่วมรัฐบาลเพื่อสร้างผลงาน
 • 7.94% ระบุว่า เลือกเลขาธิการพรรคฯ ที่มีความสามารถในการบริหารพรรคฯ
 • 1.45% ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ด้านบุคคลที่เหมาะสมจะเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนต่อไป พบว่า

 • อันดับ 1 ประมาณ 28.32% ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
 • 27.10% ระบุว่าเป็น น.ส.วทันยา บุนนาค (มาดามเดียร์)
 • 20.46% ระบุว่าเป็น นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน 
 • 9.39% ระบุว่าเป็น นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
 • 7.94% ระบุว่าเป็น นายนราพัฒน์ แก้วทอง
 • 6.03% ระบุว่าเป็น นายชวน หลีกภัย
 • 0.76% ระบุอื่น ๆ ได้แก่ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ และนายบัญญัติ บรรทัดฐาน

นอกจากนี้ เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อพรรคประชาธิปัตย์หลังการประชุมเพื่อเลือกหัวหน้าพรรคฯ พบว่า

 • 36.11% ระบุว่า พรรคประชาธิปัตย์จะมีความเป็นเอกภาพมากขึ้น
 • 24.58% ระบุว่า พรรคประชาธิปัตย์จะอยู่กันต่อไปแบบบรรยากาศมาคุ (อึดอัด อึมครึม)
 • 18.39% ระบุว่า พรรคประชาธิปัตย์จะแตกแยก โดยมีบางส่วนย้ายออกจากพรรคฯ 
 • 15.27% ระบุว่า ที่ประชุมพรรคประชาธิปัตย์ จะไม่สามารถเลือกหัวหน้าพรรคฯ/เลขาธิการพรรคฯ ได้ และ 5.65% ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ ไม่สนใจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

related