svasdssvasds

เปิดไทม์ไลน์ เลือกตั้ง สว. 67 หลัง ครม.ไฟเขียวร่าง พรฎ. เคาะงบให้กกต. 227 ล้าน

เปิดไทม์ไลน์ เลือกตั้ง สว. 67 หลัง ครม.ไฟเขียวร่าง พรฎ. เคาะงบให้กกต. 227 ล้าน

ครม.อนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) คาดมีผลบังคับใช้ 11 พ.ค ประกาศกำหนดวันเลือกและวันรับสมัคร 13 พ.ค. ประกาศผลการเลือกตั้ง สว. 2 ก.ค 67

วันที่ 23 เมษายน 2567 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.การคลัง เปิดเผยหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา หรือ สว. และจัดทำร่างแผนเลือก สว. โดยจะประกาศ ดังนี้

  1. กำหนดวันรับสมัครวันที่ 13 พฤษภาคม 2567
  2. .ประกาศวันเลือกส.ว.ระดับอำเภอ วันที่ 9 มิถุนายน 2567
  3. .การเลือก สว.จังหวัด 16 มิถุนายน 2567
  4. เลือก สว.ประเทศ 26 มิถุนายน 2567
  5. กำหนดประกาศผลเลือกตั้ง สว. 2 กรกฎาคม 2567

 โดย สว.ชุดปัจจุบันจะหมดวาระในวันที่ 11 พ.ค. 2567 

ด้านนายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา รวมทั้งสิ้น 227,105,500 บาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายที่สำนักงาน กกต. ดำเนินการเอง จำนวน 100,949,700 บาท และเป็นค่าใช้จ่ายของหน่วยงานสนับสนุน 5 หน่วยงานจำนวน 126,155,800 บาท

เปิดไทม์ไลน์ เลือกตั้ง สว. 67

 

สำนักงาน กกต.ได้รับจัดสรรงบประมาณในส่วนของค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เป็นจำนวนเงิน 1,198,866,800 บาท แต่เนื่องจากสำนักงาน กกต.มีค่าใช้จ่ายในภารกิจที่จำเป็นต้องดำเนินการก่อนมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา เช่น การเผยแพร่ความรู้ รณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร การเตรียมความพร้อมในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาอีกจำนวน 317,551,300 บาท รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา จำนวนเงินทั้งสิ้น 1,516,418,100 บาท

แต่สำนักงาน กกต.มีเงินนอกงบประมาณคงเหลือเพียง 90,445,800 บาท ซึ่งเมื่อนำมาสมทบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ยังคงไม่เพียงพอต่อการดำเนินการดังกล่าว โดยยังขาดอยู่อีกจำนวน 227,105,500 บาท

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปด้วยความเรียบรอบและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายการจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 227,105,500 บาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

related