svasdssvasds

เปิดตัวเลขผู้สมัครสว.ทั่วประเทศ ส่อง 5 จังหวัด 3 กลุ่มอาชีพ คนสมัครน้อยสุด

เปิดตัวเลขผู้สมัครสว.ทั่วประเทศ ส่อง 5 จังหวัด 3 กลุ่มอาชีพ คนสมัครน้อยสุด

กกต.ประกาศรายชื่อผู้สมัคร สว.ผ่านเว็บไซต์และ แอปพลิเคชัน Smart Vote เชิญชวนประชาชนร่วมตรวจสอบประวัติ พฤติการณ์ และความเป็นกลางทางการเมืองของผู้สมัคร

หลังจากที่นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. กล่าวถึงภาพรวมกันรับสมัครเลือกตั้งเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) และปิดการรับสมัครแล้ว ว่า ได้รับรายงานอย่างไม่เป็นทางการเบื้องต้นจากกรมการปกครองว่า นับตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค 2567 ที่ เปิดรับสมัครวันแรก จนถึงวันที่ 24 พ.ค. 2567 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายในการรับสมัคร มีผู้มาสมัครทั้งสิ้นจำนวน 48,226 คน และตรวจสอบเบื้องต้นในวันสมัครแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม มีเอกสารครบจึงรับสมัครไว้ก่อน จำนวน 48,117 คน 

มีหลายอำเภอที่ไม่มีผู้สมัครครบทุกกลุ่ม และเบื้องต้น มี 2 อำเภอที่ไม่มีผู้มาสมัครเลย และมี 7 อำเภอที่สมัครเพียงกลุ่มเดียว ซึ่งการที่มีบางอำเภอสมัครเพียงกลุ่มเดียว หรือไม่มีผู้สมัครเลย หรือ สมัครไม่ครบทุกกลุ่ม ไม่กระทบการเลือกตามไทม์ไลน์แต่อย่างใด                           

จังหวัดที่มีผู้สมัครมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ 

 1. ศรีสะเกษ 2,764 คน  
 2. กรุงเทพมหานคร  2,489 คน
 3. เชียงใหม่   2,000 คน  
 4. บุรีรัมย์  1,836  คน
 5. นครศรีธรรมราช 1,798 คน  

จังหวัดที่มีผู้สมัครน้อยที่สุด 5 อันดับ คือ

 1. น่าน  98 คน  ตาก 102  คน  
 2. สมุทรสงคราม  128 คน
 3. พังงา  134 คน  
 4. อุตรดิตถ์
 5. นครพนม จังหวัดละ 150 คน  

ส่วนผู้สมัครที่ตรวจเบื้องต้น ณ ที่รับสมัครแล้วไม่มีคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้าม จึงไม่รับสมัครไว้ มีจำนวน 109 คน

กลุ่มที่มีผู้สมัครมากที่สุด

 • กลุ่มทำสวน มีจำนวน 79 คน ที่ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
 • กลุ่มสตรี ที่ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร มีผู้สมัครจำนวน 65 คน
 • กลุ่มสตรี ที่ อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร มีผู้สมัครจำนวน 62 คน
 • กลุ่มวิชาชีพ อ.เมือง จ.ราชบุรี มีผู้สมัคร 58 คน
 • กลุ่มทำนา อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ มีผู้สมัครจำนวน 55 คน

โดยจำนวนผู้สมัครของกลุ่มที่มากกว่า 50 ขึ้นไป มีจำนวน 8 กลุ่ม ใน 8 อำเภอ ที่ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีการแข่งขันแบบเข้มข้นที่สุด

 

 

 

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศกำหนดวันรับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ตั้งแต่วันที่ 20 - 24 พฤษภาคม 2567 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) นั้น

เมื่อผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานกกต.จะเผยแพร่บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาเบื้องต้นของทุกกลุ่มอาชีพและทุกอำเภอทางเว็บไชของสำนักงานกกต.และแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวต (Smart Vote) โดยประชาชนสามารถดูรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกจำนวน 48,117 คน คลิกที่นี่ 

ทั้งนี้ ภายใน 5 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับสมัคร ผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอ จะตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร การถูกจำกัดสิทธิ และการสมัคร 1 กลุ่ม หรือ 1 อำเภอ ให้เสร็จสิ้น

หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ ต้องห้าม ไม่ถูกจำกัดสิทธิ และได้สมัครรับเลือกเพียงกลุ่มเดียวและอำเภอเดียว จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครทุกกลุ่มที่มีผู้สมัครในเขตอำเภอ โดยแยกเป็นรายกลุ่มให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป และประกาศไว้ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ สถานที่เลือกและจัดทำข้อมูลเผยแพร่ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอได้ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การถูกจำกัดสิทธิ และการสมัคร 1 กลุ่มหรือ 1 อำเภอแล้ว สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะดำเนินการเผยแพร่บัญชีรายชื่อผู้สมัครสมาชิก วุฒิสภาที่ผ่านการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

related