svasdssvasds

ส่อวุ่น! กฤษฎีกาชี้ ปลด "บิ๊กโจ๊ก" ออกจากราชการ นายกฯต้องกราบบังคมทูล

ส่อวุ่น! กฤษฎีกาชี้ ปลด "บิ๊กโจ๊ก" ออกจากราชการ นายกฯต้องกราบบังคมทูล

ส่อวุ่น! กฤษฎีกาชี้ ปลด "บิ๊กโจ๊ก" พ้น รอง ผบ.ตร. ไว้ก่อน เสี่ยงผิดขั้นตอน นายกฯ ต้องกราบบังคมทูล เพื่อทรงโปรดเกล้าฯ โดยต้องตรวจสอบ รับรองความถูกต้อง"ให้ยุติเสียก่อน" ชี้จุดอ่อนกระทบสิทธิ เหตุให้ออกจากราชการไว้ก่อน เป็นวันเดียวกับตั้ง กก.สอบ

SHORT CUT

  • กฤษฎีกาตอบข้อซักถามของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเรื่องการดำเนินการให้นายตำรวจออกจากราชการไว้ก่อน กรณี "บิ๊กโจ๊ก" แล้ว
  • แจงว่า การสั่งให้ข้าราชการตำแหน่ง "รอง ผบ.ตร." ออกจากราชการไว้ก่อนจำเป็นต้องให้ นายกฯ นำความกราบบังคมทูลก่อน
  • ก่อนกราบบังคมทูล นายกฯควรตรวจสอบและรับรองการสั่งให้ออกจากราชการอย่างรอบคอบและเป็นที่ยุติเสียก่อน

ส่อวุ่น! กฤษฎีกาชี้ ปลด "บิ๊กโจ๊ก" พ้น รอง ผบ.ตร. ไว้ก่อน เสี่ยงผิดขั้นตอน นายกฯ ต้องกราบบังคมทูล เพื่อทรงโปรดเกล้าฯ โดยต้องตรวจสอบ รับรองความถูกต้อง"ให้ยุติเสียก่อน" ชี้จุดอ่อนกระทบสิทธิ เหตุให้ออกจากราชการไว้ก่อน เป็นวันเดียวกับตั้ง กก.สอบ

นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ลงน
ามในบันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตอบความเห็น ก
รณีสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีหนังสือ หารือคณะกรรมกา
รกฤษฎีกา เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับการให้ข้าราชการตำร
วจออกจากราชการไว้ก่อน กรณีสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มี
คำสั่งให้ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล ซึ่งตำแหน่งรองผู้บัญชาการ
ตำรวจแห่งชาติออกจากราชการ ไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบส
วนพิจารณาทางวินัย

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 2) ที่มีนายวิษณุ เครืองาม เป็น
ประธาน ความเห็นว่า มาตรา 140 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญ
ญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 บัญญัติหลักการเกี่ยวกับการพ้
นจากตำแหน่ง ของข้าราชการตำรวจตำแหน่งรองผู้บัญชาการ
ตำรวจแห่งชาติว่า จะต้องนำความกราบบังคมทูล เพื่อทรงมีพร
ะบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่ง เว้นแต่กรณีที่พ้นจากตำแ
หน่งเพราะความตาย เกษียณอายุ หรือพ้นจากราชการเพราะถู
กลงโทษ

 

ซึ่งส่งผลให้การสั่งให้ข้าราชการตำรวจตำแหน่ง รองผู้บัญชาก
ารตำรวจแห่งชาติออกจากราชการไว้ก่อน เพื่อรอผลการสอบส
วนพิจารณาทางวินัย ไม่เข้าข้อยกเว้นที่จะไม่ต้องนำความกราบ
บังคมทูลเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่ง ตา
มมาตรา 140 วรรคหนึ่ง

สำหรับกรอบระยะเวลาที่จะต้องนำความกราบบังคมทูลเพื่อทร
งมีพระบรมราชโองการ ให้ข้าราชการตำรวจรายดังกล่าวพ้นจา
กตำแหน่งนั้น เมื่อพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ไ
ม่ได้บัญญัติระยะเวลาที่จะต้องดำเนินการในกรณีนี้ไว้ จึงเป็นดุ
ลพินิจของนายกรัฐมนตรีที่จะต้องพิจารณาดำเนินการด้วยควา
มรอบคอบภายในระยะเวลาอันเหมาะสมตามควรแก่กรณีต่อไป

 

อนึ่ง คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 2) มีข้อสังเกตว่า ในการ
นำความกราบบังคมทูล เพื่อทรงมีพระบรมราชโองการให้ข้ารา
ชการตำรวจรายใดพ้นจากตำแหน่งนั้น โดยที่นายกรัฐมนตรี เ
ป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ นายกรัฐมนตรีและหน่วยงา
นที่เกี่ยวข้องจึงมีหน้าที่ต้องตรวจสอบ และรับรองความถูกต้อง
ของการสั่งให้ข้าราชการรายดังกล่าวออกจากราชการไว้ก่อนอ
ย่างรอบคอบ ให้เป็นที่ยุติเสียก่อน

related