svasdssvasds

"นิด้าโพล" เผยผลสำรวจ ประชาชนไม่พอใจผลงาน 9 เดือน "รัฐบาลเศรษฐา"

"นิด้าโพล" เผยผลสำรวจ ประชาชนไม่พอใจผลงาน 9 เดือน "รัฐบาลเศรษฐา"

นิด้าโพล ชี้ปชช.ไม่พอใจผลงานรอบ 9 เดือนของ "รัฐบาลเศรษฐา" แต่เชื่อภายใน 2 เดือนจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับรัฐบาล พร้อมมองว่ายังไม่กระทบกับตำแหน่งนายกฯ ของ ‘เศรษฐา’

SHORT CUT

 • ผลสำรวจนิด้าโพล ชี้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่พอใจผลงานรอบ 9 เดือนของ "รัฐบาลเศรษฐา"
 • การทำงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ผลงานยังไม่ชัดเจน แก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ
 • มองว่าภายใน 2 เดือน นายกฯ เศรษฐา ยังคงอยู่ในตำแหน่งเหมือนเดิม พรรคร่วมรัฐบาลยังเหมือนเดิม แต่จะมีการปรับคณะรัฐมนตรี

นิด้าโพล ชี้ปชช.ไม่พอใจผลงานรอบ 9 เดือนของ "รัฐบาลเศรษฐา" แต่เชื่อภายใน 2 เดือนจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับรัฐบาล พร้อมมองว่ายังไม่กระทบกับตำแหน่งนายกฯ ของ ‘เศรษฐา’

วันที่ 9 มิ.ย. 2567 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลการสำรวจของประชาชน เรื่อง “ขอถามบ้าง … 9 เดือน รัฐบาลนายกฯ เศรษฐา” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2567 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาลนายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน ในรอบ 9 เดือน

การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการทำงานของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทวีสิน ในรอบ 9 เดือน

 • ร้อยละ 34.35 ระบุว่า ไม่ค่อยพอใจ เพราะการบริหารจัดการในเรื่องต่างๆ มีความล่าช้า และยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างไปจากเดิม
 • ร้อยละ 31.69 ระบุว่า ไม่พอใจเลย เพราะ ไม่มีความก้าวหน้าในการทำงานและไม่สามารถทำตามนโยบายที่ได้หาเสียงไว้
 • ร้อยละ 25.19 ระบุว่า ค่อนข้างพอใจ เพราะ มีความพยายามผลักดันนโยบายต่าง ๆ ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น และเห็นผลงานที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหา
 • ร้อยละ 7.40 ระบุว่า พอใจมาก เพราะ มีความตั้งใจในการทำงาน ช่วยเหลือประชาชน ทำให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น
 • ร้อยละ 1.37 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

"นิด้าโพล" เผยผลสำรวจ ประชาชนไม่พอใจผลงาน 9 เดือน "รัฐบาลเศรษฐา"

ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทวีสิน ในการแก้ไขปัญหาของประเทศ

 • ร้อยละ 35.95 ระบุว่า ไม่เชื่อมั่นเลย เพราะ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้น ผลงานยังไม่ชัดเจน แก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ
 • ร้อยละ 35.04 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อมั่น เพราะการทำงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ แก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด
 • ร้อยละ 22.14 ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อมั่น เพราะมีประสบการณ์ในการทำงาน มีทักษะด้านการบริหาร สามารถทำให้ประเทศพัฒนาขึ้นได้
 • ร้อยละ 5.42 ระบุว่า เชื่อมั่นมาก เพราะรัฐบาลมีความตั้งใจในการแก้ไขปัญหา มีการบริหารที่ดีสามารถแก้ไขปัญหาของประเทศได้
 • ร้อยละ 1.45 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นกับรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทวีสิน ภายในระยะเวลา 2 เดือน

 • ร้อยละ 43.44 ระบุว่า นายกฯ เศรษฐา ยังคงอยู่ในตำแหน่งเหมือนเดิม
 • ร้อยละ 15.65 ระบุว่า พรรคร่วมรัฐบาลยังคงเหมือนเดิม
 • ร้อยละ 15.50 ระบุว่า จะมีการปรับคณะรัฐมนตรี
 • ร้อยละ 10.92 ระบุว่า จะมีการยุบสภาเพื่อจัดการเลือกตั้งใหม่
 • ร้อยละ 10.46 ระบุว่า จะมีการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรี แต่ยังคงมาจากพรรคเพื่อไทย
 • ร้อยละ 6.56 ระบุว่า จะมีการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรี โดยนายกฯ คนใหม่จะมาจากพรรคฝ่ายค้าน
 • ร้อยละ 6.11 ระบุว่า จะมีการสลับขั้วทางการเมือง เปลี่ยนรัฐบาล
 • ร้อยละ 4.58 ระบุว่า จะมีการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรี โดยนายกฯ คนใหม่จะมาจากพรรคร่วมรัฐบาลปัจจุบัน
 • ร้อยละ 3.21 ระบุว่า สส. ฝ่ายรัฐบาลจะมีจำนวนเพิ่มขึ้น
 • ร้อยละ 3.05 ระบุว่า จำนวนพรรคร่วมรัฐบาลจะลดลง
 • ร้อยละ 2.60 ระบุว่า จำนวนพรรคร่วมรัฐบาลจะเพิ่มขึ้น และ สส. ฝ่ายรัฐบาลจะมีจำนวนลดลง ในสัดส่วนที่เท่ากัน
 • ร้อยละ 12.67 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ที่มา : NIDA Poll - นิด้าโพล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

related