svasdssvasds

ครม.ไฟเขียว งบกลางเพิ่ม 1.22 แสนล้าน แจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท

ครม.ไฟเขียว งบกลางเพิ่ม 1.22 แสนล้าน แจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท

ครม.ไฟเขียว พ.ร.บ.งบประมาณกลางปีเพิ่มเติม 1.22 แสนล้านบาท ทำ "ดิจิทัลวอลเล็ต" ส่งสภาฯ พิจารณาวาระแรก 17 ก.ค.นี้

นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันนี้ (9 ก.ค.) ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว พร้อมเอกสารประกอบงบประมาณ และให้เสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ และมีมติเห็นชอบให้กำหนดจำนวนคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 32 คน

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นจำนวนไม่เกิน 122,000 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โดยประมาณการเงินที่พึงได้มาสำหรับจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากภาษีและรายได้อื่นโดยเป็นแหล่งเงินจากการจัดเก็บรายได้ที่เดิมไม่ได้กำหนดไว้ในประมาณการจำนวน 10,000 ล้านบาท และเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จำนวน 112,000 ล้านบาท จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติมาเพื่อดำเนินการ

ทั้งนี้ สภาผู้แทนราษฎร จะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วาระที่ 1 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2567 ก่อนพิจารณาต่อในวาระที่ 2 ในวันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2567 และเสนอให้วุฒิสภา พิจารณาต่อตามขั้นตอน 6 สิงหาคมนี้ โดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขึ้นทูลเกล้าถวายเพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป ในวันที่ 13 สิงหาคมนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

related